ราชกิจจาฯ ประกาศวุฒิสภา ตั้ง กมธ.สร้างคนดี คนเก่ง สู่สังคม

14 ก.พ. 2563 เวลา 5:11 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศวุฒิสภา เรื่อง ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการสร้างคนดี คนเก่ง สู่สังคม เพื่อพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน หม่อมหลวงปนัดดา-คุณหญิงพรทิพย์ เป็นหนึ่งในกมธ.นี้

ประกาศวุฒิสภา

เรื่อง ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการสร้างคนดี คนเก่ง สู่สังคม

เพื่อพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน

ด้วย ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๗ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ที่ประชุมได้พิจารณาญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการสร้างคนดี คนเก่ง สู่สังคมเพื่อพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน ซึ่ง พลอากาศเอก ประจิน จั่นตองกับคณะ เป็นผู้เสนอ แล้วลงมติเห็นชอบด้วยกับญัตติดังกล่าว และตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางการสร้างคนดี คนเก่ง สู่สังคมเพื่อพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๓๘ ประกอบด้วย

๑. นางกฤษฎาภรณ์ รุจิธํารงกุล

๒. นางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา

๓. นายจําลอง อนันตสุข

๔. นายชาญวิทย์ ผลชีวิน

๕. นายซากีย์ พิทักษ์คุมพล

๖. พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง

๗. นายตวง อันทะไชย

๘. นายธวัชชัย ไทยเขียว

๙. หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล

๑๐. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง

๑๑. นายปรีชา บัววิรัตน์เลิศ

๑๒. คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์

๑๓. นางพรรณวีรินท์ รัตนวานิช

๑๔ . นายมหรรณพ เดชวิทักษ์

๑๕ . นายศักดิ์สิน โรจน์สราญรมย์

๑๖ . พลตํารวจโท ศานิตย์ มหถาวร

๑๗. นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา

๑๘ . ศาสตราจารย์สมพงษ์ จิตระดับ

๑๙ . นายสุปรีดิ์ วงศ์ดีพร้อม

๒๐ . พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์

๒๑ . รองศาสตราจารย์สุริยเดว ทรีปาตี

๒๒ . นายออน กาจกระโทก

๒๓. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณอุดม คชินทร

๒๔. พลตรี โอสถ ภาวิไล

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย

ประธานวุฒิสภา

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด