ผลสำรวจ "นิด้าโพล" ปชช. 92.87 % จะไม่ไปชุมนุมประท้วงทางการเมือง

16 ก.พ. 2563 เวลา 3:05 น.

“นิด้าโพล” เผยผลสำรวจของประชาชนเรื่อง “ท่านจะไปชุมนุมประท้วงทางการเมืองหรือไม่” ประชาชน 92.87 % ระบุ จะไม่ไปชุมนุมประท้วงทางการเมือง

16 ก.พ. 62 ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชนเรื่อง “ท่านจะไปชุมนุมประท้วงทางการเมืองหรือไม่” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 12 – 13 กุมภาพันธ์ 2563 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,255 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการไปชุมนุมประท้วงทางการเมือง การสำรวจอาศัย การสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95.0

“นิด้าโพล” เผยผลสำรวจของประชาชนเรื่อง “ท่านจะไปชุมนุมประท้วงทางการเมืองหรือไม่” ประชาชน 92.87 % ระบุ จะไม่ไปชุมนุมประท้วงทางการเมือง

จากการสำรวจเมื่อถามถึงการเข้าร่วมชุมนุมประท้วงทางการเมืองของประชาชน พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 91.87 ระบุว่า ไม่เคยเข้าร่วมชุมนุมประท้วงทางการเมือง ขณะที่ร้อยละ 8.13 ระบุว่า เคยเข้าร่วมชุมนุมประท้วงทางการเมือง

ด้านการตัดสินใจเข้าร่วมชุมนุมประท้วงของประชาชน หากมีนักการเมือง/พรรคการเมือง/กลุ่มการเมือง รณรงค์ให้ชุมนุมประท้วงทางการเมืองบนท้องถนน พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 82.87 ระบุว่า จะไม่ไป เพราะ รู้สึกไม่ปลอดภัย เป็นการสร้างความวุ่นวายให้บ้านเมือง กลัวเกิดการจลาจลเหมือนครั้งก่อนๆ

ขณะที่บางส่วนระบุว่า ขอติดตามข่าวทางโทรทัศน์อยู่ที่บ้าน และไม่ชอบการเข้าร่วมกิจกรรมแบบนี้ รองลงมา ร้อยละ 14.02 ระบุว่า ไม่แน่ใจ เพราะ ต้องดูรายละเอียดต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมการชุมนุม เช่น วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมการชุมนุม สถานที่ แกนนำ

ขณะที่บางส่วนระบุว่า ต้องดูสถานการณ์ในขณะนั้น และร้อยละ 3.11 ระบุว่า จะไป เพราะ มีอุดมการณ์ที่เหมือนกัน เพื่อเรียกร้องในสิ่งที่ต้องการ ขณะที่บางส่วนระบุว่า อยากให้ประเทศพัฒนามากกว่านี้ และไม่ชอบรัฐบาลชุดปัจจุบัน

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อแนวคิดของ นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ จะเดินสายอภิปราย ไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีทั้ง 6 คน นอกสภา หากพรรคอนาคตใหม่ถูกตัดสินยุบพรรค พบว่า ร้อยละ 20.00 ระบุว่า เห็นด้วยมาก เพราะ พรรคอนาคตใหม่ไม่ได้รับความเป็นธรรม และเป็นสิทธิที่นายปิยบุตร แสงกนกกุล จะสามารถเดินสายอภิปรายไม่ไว้วางใจได้ ขณะที่บางส่วนระบุว่า ไม่ชอบรัฐบาลชุดปัจจุบัน อยากให้ยุบสภา

ร้อยละ 11.71 ระบุว่า ค่อนข้างเห็นด้วย เพราะ การอภิปรายนอกสภาเป็นการแสดงออกทางการเมือง ทำให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างทั่วถึง ขณะที่บางส่วนระบุว่า ชอบนโยบายพรรคอนาคตใหม่เป็นการส่วนตัว

ร้อยละ 11.16 ระบุว่า ไม่ค่อยเห็นด้วย เพราะ สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน ทำให้บ้านเมืองวุ่นวาย ขณะที่บางส่วนระบุว่า การอภิปรายไม่ไว้วางใจควรทำเฉพาะในรัฐสภาเท่านั้น ไม่สมควรทำนอกสภา

ร้อยละ 31.95 ระบุว่า ไม่เห็นด้วยเลย เพราะ การอภิปรายไม่ไว้วางใจควรอยู่ในสภาเท่านั้น ถ้านอกสภาเปรียบเสมือนการประท้วง ซึ่งก่อให้เกิดความวุ่นวาย ทำให้สถานการณ์บ้านเมืองแย่ลง และร้อยละ 25.18 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

“นิด้าโพล” เผยผลสำรวจของประชาชนเรื่อง “ท่านจะไปชุมนุมประท้วงทางการเมืองหรือไม่” ประชาชน 92.87 % ระบุ จะไม่ไปชุมนุมประท้วงทางการเมือง

เมื่อพิจารณาลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง พบว่า ตัวอย่างร้อยละ 8.92 มีภูมิลำเนาอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 25.66 มีภูมิลำเนาอยู่ปริมณฑล และภาคกลาง ร้อยละ 18.41 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคเหนือ ร้อยละ 33.54 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.47 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคใต้ ตัวอย่างร้อยละ 49.16 เป็นเพศชาย และร้อยละ 50.84 เป็นเพศหญิง

ตัวอย่างร้อยละ 6.93 มีอายุ 18 – 25 ปี ร้อยละ 16.89 มีอายุ 26 – 35 ปี ร้อยละ 22.47 มีอายุ 36 – 45 ปี ร้อยละ 31.16 มีอายุ 46 – 59 ปี และร้อยละ 22.55 มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ตัวอย่างร้อยละ 93.78 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 3.67 นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 0.72 นับถือศาสนาคริสต์ และอื่น ๆ และร้อยละ 1.83 ไม่ระบุศาสนา ตัวอย่างร้อยละ 21.75 สถานภาพโสด ร้อยละ 73.87 สมรสแล้ว ร้อยละ 2.23 หม้าย หย่าร้าง แยกกันอยู่ และร้อยละ 2.15 ไม่ระบุสถานภาพการสมรส

ตัวอย่างร้อยละ 28.05 จบการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ำกว่า ร้อยละ 33.38 จบการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 5.74 จบการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 24.94 จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ร้อยละ 5.02 จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และร้อยละ 2.87 ไม่ระบุการศึกษา

“นิด้าโพล” เผยผลสำรวจของประชาชนเรื่อง “ท่านจะไปชุมนุมประท้วงทางการเมืองหรือไม่” ประชาชน 92.87 % ระบุ จะไม่ไปชุมนุมประท้วงทางการเมือง

ตัวอย่างร้อยละ 10.44 ประกอบอาชีพข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 13.54 ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน ร้อยละ 20.96ประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ ร้อยละ 14.42 ประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 15.14 ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป/ผู้ใช้แรงงาน ร้อยละ 20.40 เป็นพ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณอายุ/ว่างงาน ร้อยละ 2.15 เป็นนักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 0.08 เป็นพนักงานองค์กรอิสระที่ไม่แสวงหากำไร และร้อยละ 2.87 ไม่ระบุอาชีพ

ตัวอย่างร้อยละ 18.57 ไม่มีรายได้ ร้อยละ 22.87 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท ร้อยละ 27.17 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท ร้อยละ 9.56 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท ร้อยละ 5.42 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 –  40,000 บาท ร้อยละ 6.69 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาทขึ้นไป และร้อยละ 9.72 ไม่ระบุรายได้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด