คนไทย 31.95% "ไม่เห็นด้วย" ปิยบุตร ซักฟอกนอกสภา หวั่นจุดชนวนวุ่นวาย

16 ก.พ. 2563 เวลา 2:59 น.

เผยผลสำรวจนิด้าโพล คนไทย 31.95% เบรค ปิยบุตร อภิปรายนอกสภา หวั่นจุดชนวนความรุนวายก่อม็อบ ประชาชนร้อยละ 82.87 % ไม่เคยร่วมชุมนุมการเมืองหวั่นความไม่ปลอดภัย กลัวเกิดการจลาจลเหมือนครั้งก่อน ๆ

วันนี้ (16 ก.พ.63) ศูนย์สํารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสํารวจของประชาชน เรื่อง“ท่านจะไปชุมนุม ประท้วงทางการเมืองหรือไม่”

โดยทําการสํารวจระหว่างวันที่12–13กุมภาพันธ์2563 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค

ระดับการศึกษาและอาชีพทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จํานวน 1,255 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการไปชุมนุมประท้วงทางการเมือง

โดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เกบข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์โดยกำหนดค่าความเชื่อมันที่ร้อยละ 95.0

จากการสํารวจเมื่อถามถึงการเข้าร่วมชุมนุมประท้วงทางการเมืองของประชาชน พบว่าส่วนใหญ่ ร้อยละ 91.87 ระบุว่า ไม่เคยเข้าร่วม ชุมนุมประท้วงทางการเมืองขณะที่ร้อยละ 8.13 ระบุว่า เคยเข้าร่วมชุมนุมประท้วงทางการเมือง

ด้านการตัดสินใจเข้าร่วมชุมนุมประท้วงของประชาชน หากมีนักการเมือง/พรรคการเมือง/กลุ่มการเมืองรณรงค์ให้ชุมนุมประท้วง ทางการเมืองบนท้องถนน พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 82.87 ระบุว่า จะไม่ไป เพราะรู้สึกไม่ปลอดภัย เป็นการสร้างความวุ่นวายให้บ้านเมือง กลัวเกิดการจลาจลเหมือนครั้งก่อน ๆ ขณะที่บางส่วนระบุว่า ขอติดตามข่าวทางโทรทัศน์อยู่ที่บ้าน และไม่ชอบการเข้าร่วมกิจกรรมแบบนี้


เผยผลสำรวจนิด้าโพล  คนไทย 31.95% เบรค ปิยบุตร อภิปรายนอกสภา หวั่นจุดชนวนความรุนวายก่อม็อบ ประชาชนร้อยละ 82.87 % ไม่เคยร่วมชุมนุมการเมืองหวั่นความไม่ปลอดภัย กลัวเกิดการจลาจลเหมือนครั้งก่อน ๆ

รองลงมา ร้อยละ 14.02ระบุว่า ไม่แน่ใจ เพราะต้องดูรายละเอียดต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมการชุมนุม เช่น วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม การชุมนุมสถานที่ แกนนํา ขณะที่บางส่วนระบุว่า ต้องดูสถานการณ์ในขณะนั่นและร้อยละ 3.11ระบุว่า จะไป เพราะมีอุดมการณ์ที่เหมือนกัน เพื่อเรียกร้องในสิ่งที่ต้องการ ขณะที่บางส่วนระบุวา อยากให้ประเทศพัฒนามากกว่านี้ และไม่ชอบรัฐบาลชุดปัจจุบัน

เมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อแนวคิดของนายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ จะเดินสายอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีทั้ง 6 คน นอกสภาหากพรรคอนาคตใหม่ถูกตัดสินยุบพรรค พบว่า ร้อยละ 20.00 ระบุว่า เห็นด้วยมากเพราะพรรคอนาคตใหม่ ไม่ได้รับความเป็นธรรม และเป็นสิทธิที่นายปิยบุตร แสงกนกกุล จะสามารถเดินสายอภิปรายไม่ไว้วางใจได้


เผยผลสำรวจนิด้าโพล  คนไทย 31.95% เบรค ปิยบุตร อภิปรายนอกสภา หวั่นจุดชนวนความรุนวายก่อม็อบ ประชาชนร้อยละ 82.87 % ไม่เคยร่วมชุมนุมการเมืองหวั่นความไม่ปลอดภัย กลัวเกิดการจลาจลเหมือนครั้งก่อน ๆ

ขณะที่บางส่วนระบุว่า ไม่ชอบรัฐบาลชุดปัจจุบัน อยากให้ยุบสภา ร้อยละ 11.71ระบุว่าค่อนข้างเห็นด้วย เพราะการอภิปรายนอกสภาเป็นการแสดงออกทางการเมือง ทําให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างทั่วถึง ขณะที่บางส่วนระบุว่า ชอบนโยบายพรรคอนาคตใหม่เป็นการส่วนตัวร้อยละ 11.16 ระบุว่าไม่ค่อยเห็นด้วย เพราะสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน ทําให้บ้านเมืองวุ่นวาย

ขณะที่บางส่วนระบุว่า การอภิปรายไม่ไว้วางใจควรทําเฉพาะในรัฐสภาเท่านั้น ไม่สมควรทํานอกสภาร้อยละ 31.95ระบุว่า ไม่เห็นด้วยเลยเพราะการอภิปรายไม่ไว้วางใจควรอยูในสภาเท่านั่น ถ้านอกสภา เปรียบเสมือนการประท้วง ซึ่งก่อให้เกิดความวุ่นวาย ทําให้สถานการณ์บ้านเมืองแย่ลงและร้อยละ 25.18ระบุว่าไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด