เปิดแผนบัญชาการ ภายใต้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ศอฉ.โควิด 19 "บิ๊กตู่" นั่งเป็นประธานศูนย์ฯ

25 มี.ค. 2563 เวลา 9:18 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

หลังจากมีการประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 หรือ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เพื่อแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป โดย พ.ร.ก.ฉุนเฉินนี้ มีการแต่งตั้งแต่งตั้งผู้กำกับการปฏิบัติงาน หัวหน้าผู้รับผิดชอบและพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563

โดยนายกรัฐมนตรี เป็นผู้กำกับการปฏิบัติงานของหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน พนักงานเจ้าหน้าที่ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้ช่วยผู้กำกับการปฏิบัติงานของนายกรัฐมนตรี เรียงตามลำดับการรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ตามที่มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีไว้แล้ว และให้ปฏิบัติภารกิจ ตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย

นอกจากนี้ยังมี ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับการสาธารณสุขทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ,ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับกาสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นหัวหน้าผู้รับผิดขอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับการควบคุมสินค้า, ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับการต่างประทศ และการคุ้มครองช่วยเหลือผู้มีสัญชาติไทยในต่างประเทศ, ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับการสื่อสารโทรคมนาคม และสื่อสังคมออนไลน์

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคง, เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เลขาธิการ คณะรัฐมนตรี และปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ประสานงานทั่วไป