ซูเปอร์โพล ประชาชน 78.6 % เห็นด้วยกับการประกาศดคอร์ฟิว ทั่วประเทศ

05 เม.ย. 2563 เวลา 3:48 น.

ซูเปอร์โพล เผย ผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง "ประเทศตัวอย่างแก้วิกฤตโควิด" ยกจีน อันดับ 1 ระบุ ประชาชน 78.6 % เห็นด้วยถึงเห็นด้วยอย่างยิ่ง ต่อการประกาศเคอร์ฟิวทั่วประเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPERPOLL) เสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่องประเทศตัวอย่างแก้วิกฤตโควิด

กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่ววประเทศ โดยดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จำนวน 1,055 ตัวอย่าง

ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 30มีนาคม – 2 เมษายน พ.ศ. 2563 ที่ ผ่านมาพบว่า ส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 56.8 ระบุประเทศจีน เป็นประเทศต้นแบบแก้โควิดดีที่สุด

รองลงมาคือ ญี่ปุ่น ร้อยละ 11.5 ไต้หวัน ร้อยละ10.4 เกาหลีใต้ ร้อยละ 6.5 สิงคโปร์ ร้อยละ 4.9 ไทยร้อยละ 4.1 และอื่นๆ ร้อยละ 5.8 ได้แก่ เยอรมนี นิวซีแลนด์ ออสเตรเลียน เป็นต้น

ซูเปอร์โพล เผย ผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง

เมื่อถามถึงความเห็นต่อการประกาศ เคอร์ฟิว ทั่วประเทศ พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 78.6 ถึงเห็นด้วยอย่างยิ่ง ร้อยละ 16.5 เห็นด้วยปานกลาง และร้อยละ 4.9 ไม่เห็นด้วย ถึงไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

ซูเปอร์โพล เผย ผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง

เมื่อถามถึงความเห็นต่อการสนับสนุน หมอ พยาบาล รัฐและเอกชนสู้ไวรัสโรคโควิดเต็มรูปแบบ ทุกด้าน พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 98.8 เห็นด้วยถึงเห็นด้วยอย่างยิ่ง

ในขณะที่เห็นด้วยปานกลางมีเพียง ร้อยละ 0.7 และเพียงร้อยละ 0.5 เท่านั้นไม่เห็นด้วย ถึงไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

ซูเปอร์โพล เผย ผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง

นอกจากนี้ เมื่อถามถึง ความเห็นให้รัฐบาล กระตุ้นเศรษฐกิจ ด้วยการสนับสนุนธุรกิจออนไลน์ แล การทำมาหากินของประชาชน ผ่านระบบออนไลน์ พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 78.8 เห็นด้วยถึงเห็นด้วยอย่างยิ่ง ร้อยละ18.1 เห็นด้วยปานกลาง และร้อยละ 3.1 ไม่เห็นด้วยถึงไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

ซูเปอร์โพล เผย ผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด