ผลโพล แก้ปัญหาวิกฤตโควิด-19 ประชาชน 63.3 % ระบุ นายกฯ ทำงานดี-ดีเยี่ยม

26 เม.ย. 2563 เวลา 2:41 น.

สำนักวิจัยซูเปอร์โพล นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่องอะไรโดนใจประชาชน ช่วงโควิด-19

แก้ปัญหาวิกฤตโควิด-19

แก้ปัญหาวิกฤตโควิด-19 สำนักวิจัยซูเปอร์โพล นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่องอะไรโดนใจประชาชน ช่วงโควิด-19

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เสนอ ผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง อะไรโดนใจประชาชน ช่วงโควิด-19

กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยดำเนินเก็บข้อมูลแบบผสมผสาน (Mixed Method) ทั้งการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ การลงพื้นที่ และการเก็บข้อมูลในโลกโซเชียล

ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จำนวน 1,358 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 20 – 24 เมษายน พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา

สำนักวิจัยซูเปอร์โพล นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่องอะไรโดนใจประชาชน ช่วงโควิด-19

เมื่อถามถึง การทุ่มเททำงานของรัฐบาลแก้ปัญหาโควิด-19 เปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 67.3 ระบุ รัฐบาลทุ่มเททางานค่อนข้างมากถึงมากที่สุด ในขณะที่ร้อยละ 32.7 ระบุ ค่อนข้างน้อย ถึงไม่ทุ่มเทเลย

ที่น่าสนใจคือ เมื่อถามถึงการทำางานของ นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เปรียบเทียบกับผู้นำประเทศอื่นๆ ในการรับรู้ของประชาชน

พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 63.3 ระบุ นายกรัฐมนตรีของไทย ทำงานได้ดี ดีมาก ดีเยี่ยม ในขณะที่ร้อยละ 36.7 ระบุไม่ค่อยดี ดีน้อย ไม่ดีเลย

สำนักวิจัยซูเปอร์โพล นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่องอะไรโดนใจประชาชน ช่วงโควิด-19

อย่างไรก็ตาม เมื่อถามถึง อะไรโดนใจประชาชน แก้ปัญหาได้ดี ช่วงวิกฤตโควิด-19 พบว่า ส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 70.8 ระบุ การดูแล รักษา ฟื้นฟู ผู้ติดเชื้อของแพทย์ พยาบาล และ อสม.

ในขณะที่ ร้อยละ 48.7 ระบุ การสนับสนุนการแพทย์ ของ กระทรวงสาธารณสุข และร้อยละ 8.5 ระบุ การทำงานช่วยเหลือประชาชน ของหน่วยกู้ภัย

ที่น่าพิจารณา คือ อะไรโดนใจประชาชน ช่วงวิกฤตโควิด-19 ด้านเศรษฐกิจ ลดภาระค่าใช้จ่าย หลังมาตรการอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 53.8 ระบุ การลดค่าไฟฟ้า ลดราคาน้ำมัน ของกระทรวงพลังงาน

ในขณะที่ร้อยละ 44.6 ระบุ การแจกเงินของกระทรวงการคลัง และร้อยละ 37.8 ระบุ การลดค่าไฟฟ้า น้ำประปา ของกระทรวงมหาดไทย ตามลำดับ

สำนักวิจัยซูเปอร์โพล นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่องอะไรโดนใจประชาชน ช่วงโควิด-19

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า ผลโพลชิ้นนี้ชี้ให้เห็นว่า หลังรัฐบาลออกมาตรการ อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาตินั้น ประชาชนส่วนใหญ่รับรู้การทำงานของรัฐบาล

นำโดยนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ประชาชนระบุว่าทำงานได้ดี ดีมาก ดีเยี่ยม กระจายกันไปเมื่อเปรียบเทียบกับบรรดาผู้นำประเทศอื่น ๆ ในการรับรู้ของประชาชน

และมาตรการช่วยเหลือประชาชนของกระทรวงต่างๆ ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม ที่เห็นได้ชัดเจน จับต้องได้ เข้าถึงประชาชน ได้อย่างทั่วถึง

สำนักวิจัยซูเปอร์โพล นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่องอะไรโดนใจประชาชน ช่วงโควิด-19

ได้แก่ การลดค่าไฟฟ้าระลอกล่าสุดที่ครอบคลุมและทั่วถึง โดนใจประชาชนส่วนใหญ่ครอบคลุม 22 ล้านครัวเรือนของประเทศ

และมาตรการแจกเงินของ กระทรวงการคลัง ที่อาจจะมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ แต่ผลสำรวจพบว่าจำนวนมากได้รับประโยชน์ช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย ส่วนปัญหาที่เกิดขึ้น น่าจะมาจากการสื่อสารและการบริหารจัดการในระบบฐานข้อมูลหรือ Big Data ของรัฐบาล

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด