ราชกิจจาฯ ประกาศ 'เกาหลี-จีน-มาเก๊า-ฮ่องกง' พ้นเขตติดโรคติดต่ออันตราย

15 พ.ค. 2563 เวลา 14:29 น.

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยกเลิกท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย (เกาหลี จีน มาเก๊า ฮ่องกง) กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) พ.ศ. 2563

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยกเลิกท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) พ.ศ. 2563 ความว่า ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคำแนะนำของคณะกรรมการด้านวิชาการได้ประกาศให้สาธารณรัฐเกาหลี (Republic of Korea) และสาธารณรัฐประชาชนจีน (People’s Republic of China) รวมถึงเขตบริหารพิเศษมาเก๊า (Macao) และเขตบริหารพิเศษฮ่องกง (Hong Kong) เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

อย่างไรก็ดี สาธารณรัฐเกาหลี (Republic of Korea) และสาธารณรัฐ ประชาชนจีน (People’s Republic of China) รวมถึงเขตบริหารพิเศษมาเก๊า (Macao) และ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง (Hong Kong) ถือเป็นท้องที่นอกราชอาณาจักรที่มีความพร้อมด้านการแพทย์ และการสาธารณสุขในการแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น เพื่อให้การป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ที่อาจจะเข้ามาภายในราชอาณาจักรมีความเหมาะสม กับสถานการณ์ปัจจุบัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคำแนะนำของคณะกรรมการด้านวิชาการ จึงเห็นสมควรให้ประกาศยกเลิกสาธารณรัฐเกาหลี (Republic of Korea) และ สาธารณรัฐประชาชนจีน (People’s Republic of China) รวมถึงเขตบริหารพิเศษมาเก๊า (Macao) และเขตบริหารพิเศษฮ่องกง (Hong Kong) จากการเป็นท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขต ติดโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคำแนะนำของคณะกรรมการด้านวิชาการ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยกเลิกท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) พ.ศ. 2563”

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 3 (1) และ (2) แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2563

ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

อนุทิน ชาญวีรกูล

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยกเลิกท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย (เกาหลี จีน มาเก๊า ฮ่องกง) กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) พ.ศ. 2563

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยกเลิกท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย (เกาหลี จีน มาเก๊า ฮ่องกง) กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) พ.ศ. 2563

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด