ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ วันเลือกตั้ง ส.ส. ลำปาง เขต 4 แทนตำแหน่งที่ว่าง

15 พ.ค. 2563 เวลา 18:12 น.

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดวันเลือกตั้ง และวันรับสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. จังหวัดลำปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนตำแหน่งที่ว่าง

15 พฤษภาคม 2563 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดวันเลือกตั้ง และวันรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนตำแหน่งที่ว่าง ความว่า ด้วยได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2563

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกประกาศกำหนดวันเลือกตั้ง และวันรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนตำแหน่งที่ว่าง ดังนี้

1. ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนตำแหน่งที่ว่าง ในวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2563

2. ผู้ใดประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้ง ให้ยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานและค่าธรรมเนียมในการสมัครรับเลือกตั้งต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ระหว่างเวลา 08.30 นาฬิกา ถึงเวลา 16.30 นาฬิกา ณ สถานที่ที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งกำหนด

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ วันเลือกตั้ง ส.ส. ลำปาง เขต 4 แทนตำแหน่งที่ว่าง

CR : ราชกิจจานุเบกษา

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด