ราชกิจจาฯ เผยแพร่คำสั่ง ศบค.คุม เปิดห้าง รับคลายล็อกดาวน์ระยะที่ 2

16 พ.ค. 2563 เวลา 16:21 น.

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ คำสั่ง ศบค. ออกมาตรการควบคุมหลักมาตรการเสริมให้คุมผู้ประกอบการ ได้รับการคลายล็อกดาน์ระยะที่ 2 ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศแนวปฏิบัติตามมาตรฐานเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)กำหนดมาตรการควบคุมหลัก มาตรการเสริม ให้ผู้ประกอบการที่ได้รับการผ่อนคลายล็อกดาวน์ในระยะที่ 2 พร้อมแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคแนบท้ายโดยเคร่งครัด

คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ที่ 3/2563 เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 2)

ตามที่นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 จนถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2563 และต่อมาได้ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 1) ลงวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2563 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2563 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2563 นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและการขยายระยะเวลาการประกาศสถานกสรณ์ฉุกเฉินดังกล่าวและตำมคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 5/2563 เรื่องการจัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถสนการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอาศัยอำนาจตามความในข้อ 4 (2) ของคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 4/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้กำกับการปฏิบัติงาน หัวหน้าผู้รับผิดชอบและพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 จึงมีคำสั่งให้หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินและพนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคแนบท้ำยคำสั่งนี้โดยเคร่งครัด

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

ราชกิจจาฯ เผยแพร่คำสั่ง ศบค.คุม เปิดห้าง รับคลายล็อกดาวน์ระยะที่ 2

อ่านประกาศฉบับเต็มคลิกที่นี่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด