การเมือง

ครม. เห็นชอบ 4 โครงการจ่ายเงินผู้ที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือจากโครงการของรัฐ

ครม. เห็นชอบ 4 โครงการจ่ายเงินผู้ที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือจากโครงการของรัฐ – กลุ่มเปราะบาง เดือนละ 1,000 บาท 3 เดือน

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ว่า ที่ประชุมเห็นชอบโครงการที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-19 และฟื้นฟูเศรษฐกิจ ใน 4 โครงการ

  • โดยโครงการแรก เป็นโครงการช่วยเหลือเยียวประชาชนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และไม่ได้รับช่วยเหลือจากโครงการของภาครัฐ มีจำนวน 1,164,222 คน เดือนละ 1,000 บาท 3 เดือน ตั้งแต่พ.ค.- ก.ค. โดยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ต้องมีการลงทะเบียนเพิ่มเติม รวมวงเงิน 3,492 ล้านบาท

 

  • โครงการที่สอง เป็นการช่วยเหลือเยียวยากลุ่มผู้ที่ลงทะเบียนโครงการเราไม่ทิ้งกันไม่สำเร็จตาม โดยมีจำนวน 302,160 คน ที่ตรวจสอบความซ้ำซ้อนแล้ว ยังไม่เคยได้รับความช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชย จากโครงการของกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวมทั้งไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 กรอบวงเงินงบประมาณ ไม่เกิน 906 ล้านบาท โดยให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลังไปพิจารณากำหนดกลุ่มเป้าหมายและกลไกการความช่วยเหลือให้ชัดเจน และส่งให้คณะกรรมการกลั่นกรองเงินกู้ฯ พิจารณาใน 1 เดือน

 

  • โครงการที่สาม ช่วยเหลือกลุ่มผู้เปราะบาง ที่ไม่ซ้ำซ้อนกับระบบสวัสดิการของภาครัฐ และไม่เคยได้รับการเยียวยาจากมาตรการอื่นๆ ของรัฐ รวมทั้งสิ้น 6,781,881 คน ประกอบด้วย เด็กจากครัวเรือนยากจน (ตั้งแต่แรกเกิด – 6 ปี) จำนวน 1,394,756 คน / ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 4,056,596 คน / ผู้พิการ จำนวน 1,330,529 คน โดยจ่ายเงินเยียวยา รายละ 1,000 บาทต่อเดือน เพิ่มเติมจากเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงเด็กแรกเกิด เพิ่มเติมจากเบี้ยความพิการ และเพิ่มเติมจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพ.ค.- ก.ค. กรอบวงเงิน 2 หมื่นล้านบาท

 

  • โครงการที่สี่ ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ โดยเพิ่มกลุ่มเป้าหมายเกษตรกร รวมถึงเกษตรกรที่ด้อยโอกาสและยังไม่สามารถเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตร จำนวน 137,093 ราย ซึ่งต้องเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 และผ่านการตรวจสอบความซ้ำซ้อนกับผู้ได้รับสวัสดิการผ่านระบบข้าราชการของกรมบัญชีกลางและระบบประกันสังคมของสำนักงานประกันสังคม รวมทั้งมาตรการอื่นใดของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการเยียวยา เพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรกลุ่มดังกล่าวเป็นไปอย่างเท่าเทียม โดยการดำเนินการดังกล่าวอยู่ภายใต้กรอบวงเงินและจำนวนเกษตรกลุ่มเป้าหมายไม่เกิน 10 ล้านราย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563

นอกจากนี้ ครม. ยังเห็นชอบในหลักการการขยายเวลาการจ่ายเงินให้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ที่ไม่สามารถขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรได้อย่างสมบูรณ์ ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 จำนวน 120,000 ราย

ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรในรอบการผลิตที่ผ่านมาแล้ว โดยมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการลงทะเบียนเกษตรกรให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563