การเมือง

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ กกต.แบ่งเขตเลือกตั้ง อบจ.19 จังหวัด

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 19 ฉบับ รวม 19 จังหวัดกลุ่มแรก

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ลงนามโดย นายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต. อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 มาตรา 19 และมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562

คณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงประกาศแบ่งเขตเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด อีกทั้งได้มีการประกาศแบ่งเขตเลือกตั้ง อบจ.กลุ่มแรก 19 จังหวัด ประกอบด้วย กระบี่ , ชัยนาท , ชุมพร , ตรัง , ตราด , นครปฐม , ปราจีนบุรี , ปัตตานี , พระนครศรีอยุธยา , พังงา , พัทลุง , ภูเก็ต , ยะลา , ระนอง , ราชบุรี , สตูล , สิงห์บุรี , สุพรรณบุรี และ สุราษฎร์ธานี