"ธนกร" สวนกลับ "หญิงหน่อย"งบ 64 เป็นไปอย่างคุ้มค่า ไม่เอื้อทุจริตเหมือนในอดีต

01 ก.ค. 2563 เวลา 5:28 น.

"ธนกร" สวนกลับ "หญิงหน่อย" มั่นใจงบปี 64 เป็นไปอย่างคุ้มค่า ประชาชนได้รับประโยชน์ไม่เอื้อทุจริตเหมือนในอดีต

นายธนกร วังบุญคงชนะ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถึงกรณีที่คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย ระบุว่า ร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 รัฐบาลตั้งงบไร้วิสัยทัศน์ เอื้อให้มีการทุจริตว่า คุณหญิงสุดารัตน์มีเจตนาไม่บริสุทธิ์หรือไม่จึงพยายามกล่าวหารัฐบาล

ตนอยากจะชี้แจงให้เข้าใจว่า การจัดทำงบประมาณปี2564รัฐบาลคำนึงถึงภารกิจเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ นโยบายสำคัญของรัฐบาลให้ประสบความสำเร็จและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม สนับสนุนให้เศรษฐกิจของประเทศฟื้นตัวอย่างถูกต้องและความเหมาะสม ภายใต้วงเงิน 3.3 ล้านล้านบาท มีความสอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ที่มุ่งเน้นแนวทางการทำงานแบบบูรณาการของทุกภาคส่วนในทุกมิติ ทั้งในเชิงยุทธศาสตร์และเชิงพื้นที่

นายธนกร กล่าวอีกว่า การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ยังให้ความสำคัญต่อความเชื่อมโยงกับนโยบายสำคัญของรัฐบาล มีเป้าหมายเพื่อบรรเทาแก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างศักยภาพทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมของการถ่ายโอนภารกิจการจัดบริการสาธารณะระดับท้องถิ่นเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในระดับพื้นที่เพื่อให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่ามีประสิทธิภาพและประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด

ทั้งนี้การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 เป็นการดำเนินการภายใต้พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณพระราชบัญญัติวินัยการการคลังของรัฐรวมถึงกฎหมายระเบียบและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนซึ่งพิจารณาครอบคลุมในทุกแหล่งเงินทั้งในส่วนของเงินงบประมาณเงินนอกงบประมาณและเงินสะสมคงเหลือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"ดังนั้นการจัดงบจึงไม่ได้ส่อทุจริตเหมือนรัฐบาลในอดีตที่คุณหญิงคุณสุดารัตน์เคยเห็นมาอย่างแน่นอน