ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศให้ "อดิศัย โพธารามิก" เป็นคนไร้ความสามารถ

03 ก.ค. 2563 เวลา 4:54 น.

"ราชกิจจาฯ" เผยแพร่ประกาศศาลฯ ให้ "อดิศัย" เป็นคนไร้ความสามารถ หลังมีอาการป่วย บกพร่องทางสมอง ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้

ราชกิจจานุเบกษา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี มีคําสั่งว่า นายอดิศัย โพธารามิก เป็นคนไร้ความสามารถ ด้วย นางพิชนี โพธารามิก ผู้ร้อง ยื่นคําร้องว่า นายอดิศัย ซึ่งมีอาการป่วย บกพร่องทางสมอง ความจําเสื่อม เดินไม่ได้ ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ มีลักษณะของคนไร้ความสามารถ จึงขอให้ศาลมีคําส่ังให้ นายอดิศัย เป็นคนไร้ความสามารถและให้อยู่ในความอนุบาลของผู้ร้อง ศาลพิเคราะห์แล้ว เห็นว่าอาการของ นายอดิศัย เข้าลักษณะบุคคลวิกลจริต ทั้งปรากฏว่าผู้ร้องเป็นภริยาโดยชอบด้วยกฎหมาย และในการยื่นคําร้องน้ี นายพิชญ์ โพธารามิก และนางวิรงรอง กุลละวณิชย์ (โพธารามิก) บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของนายอดิศัยได้ให้ความยินยอมแล้ว

เมื่อผู้ร้องเป็นภริยาโดยชอบด้วยกฎหมาย และดูแลพยาบาลนายอดิศัยมาโดยตลอด ย่อมสามารถรักษาผลประโยชน์ของนายอดิศัยได้ จึงสมควรให้ผู้ร้องเป็นผู้อนุบาล จึงมีคําสั่งว่า นายอดิศัย เป็นคนไร้ความสามารถ และให้อยู่ในความอนุบาลของ นางพิชนี ผู้ร้อง

ทั้งนี้นายอดิศัย มีบทบาททางการเมือง เป็นรัฐมนตรีในรัฐบาล นายทักษิณ ชินวัตร ทั้งรมว.ศึกษาธิการ และ รมว.พาณิชย์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด