ราชกิจจานุเบกษา พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 4 ราชบัณฑิต

03 ก.ค. 2563 เวลา 6:46 น.

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 4 ราชบัณฑิต

ราชกิจจานุเบกษา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งราชบัณฑิต

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง

1.นางสาวผาสุก พงษ์ไพจิตร เป็นราชบัณฑิต ประเภทวิชาสังคมศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง

2.นางสุกัญญา สุดบรรทัด เป็นราชบัณฑิต ประเภทวิชาสังคมศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง

3.นางอรุณรัตน์ วิเชียรเขียว เป็นราชบัณฑิต ประเภทวิชาประวัติศาสตร์ สาขาวิชาโบราณคดี สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง

4.นางชลดา เรืองรักษ์ลิขิต เป็นราชบัณฑิต ประเภทวิชาวรรณศิลป์ สาขาวิชาวรรณกรรมร้อยกรอง สำนักศิลปกรรม

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

วิษณุ เครืองาม

รองนายกรัฐมนตรี

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 4 ราชบัณฑิต

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด