เปิดรายชื่อคณะกรรมาธิการฯ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 64 แล้ว

12 ก.ค. 2563 เวลา 9:46 น.

เปิดเผยแล้วรายชื่อ 56 คนนั่ง กมธ.งบประมาณฯปี 64 ธนาธร ติดโผที่ปรึกษากรรมาธิการ 1 ใน 7 รายชื่อด้วย

นายสันติ กีระนันทน์ เลขานุการคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทำหนังสือถึง กมธ.งบประมาณฯปี 2564 ยืนยันมติการแต่งตั้ง กมธ. และแจ้งกำหนดการประชุม กมธ.งบประมาณฯปี 2564 โดยพบว่า มีรายชื่อ กมธ.งบประมาณฯปี 2564 อย่างเป็นทางการทั้งสิ้น 56 ราย แบ่งเป็น

นายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง เป็นประธาน กมธ.

ส่วนรองประธานฯมี 21 ราย ได้แก่

 1. นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.คลัง เป็นรองประธานฯคนที่ 1
 2. นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เป็นรองประธานฯคนที่ 2
 3. นายวราเทพ รัตนากร เป็นรองประธานฯคนที่ 3
 4. นายวิเชียร ชวลิต เป็นรองประธานฯคนที่ 4
 5. นายสุพล ฟองงาม เป็นรองประธานฯคนที่ 5
 6. นายพรชัย ตระกูวรานนท์ เป็นรองประธานฯคนที่ 6
 7. นายทรงศักดิ์ ทองศรี เป็นรองประธานฯคนที่ 7
 8. นายวัฒนา เมืองสุข เป็นรองประธานฯคนที่ 8
 9. นายเกรียง กัลป์ตินันท์ เป็นรองประธานฯคนที่ 9
 10. นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ เป็นรองประธานฯคนที่ 10
 11. น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล เป็นรองประธานฯคนที่ 11
 12. นายชาดา ไทยเศรษฐ์ เป็นรองประธานฯคนที่ 12
 13. พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เป็นรองประธานฯคนที่ 13
 14. น.ส.แนน บุณย์ธิดา สมชัย เป็นรองประธานฯคนที่ 14
 15. นายเรวัต วิศรุตเวช เป็นรองประธานฯคนที่ 15
 16. นายชัยชนะ เดชเดโช เป็นรองประธานฯคนที่ 16
 17. นายพงศกร อรรณนพพร เป็นรองประธานฯคนที่ 17
 18. นายอนุรักษ์ จุรีมาศ เป็นรองประธานฯคนที่ 18
 19. นายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ เป็นรองประธานฯคนที่ 19
 20. นายฉลาด ขามช่วง เป็นรองประธานฯคนที่ 20 และ
 21. นายศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ เป็นรองประธานฯคนที่ 21

ที่ปรึกษา กมธ.มี 7 ราย ได้แก่

 1. นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 2. นายสัมพันธ์ เลิศนุวัฒน์
 3. นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ และแกนนำคณะก้าวหน้า
 4. นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล
 5. นายอุดมเดช รัตนเสถียร
 6. นายอนุรักษ์ ตั้งปณิธานนท์ และ
 7. นายเกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร

โฆษก กมธ. มี 14 ราย ได้แก่

 1. น.ส.ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์
 2. นายสมคิด เชื้อคง
 3. นายเอกภพ เพียรพิเศษ
 4. น.ส.ปิยะรัฐชย์ ติยะไพรัช
 5. น.ส.วทันยา วงษ์โอภาสี
 6. นายภราดร ปริศนานันทกุล
 7. ผศ.พรชัย อินทร์สุข
 8. นางพรรณสิริ กุลนาถศิริ
 9. นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์
 10. น.ส.พิมพ์รพี พันธุ์วิชาติกุล
 11. นายสุพล จุลใส
 12. นายสุภดิช อากาศฤกษ์
 13. ร.อ.จองชัย วงศ์ทรายทอง และ
 14. นายเอกราช ช่างเหลา

 

เลขานุการ กมธ. มี 12 ราย ได้แก่

 1. นายสันติ กีระนันทน์ เลขาฯคนที่ 1
 2. นายไผ่ ลิกค์ เลขาฯคนที่ 2
 3. นางมนพร เจริญศรี เลาฯคนที่ 3
 4. นายวัชรพล โตมรศักดิ์ เลขาฯคนที่ 4
 5. นายวรภพ วิริยะโรจน์ เลขาฯคนที่ 5
 6. นางบุญยิ่ง นิติกาญจนา เลขาฯคนที่ 6
 7. นายรังสรรค์ วันไชยธนวงศ์ เลขาฯคนที่ 7
 8. น.ส.สุณัฐชา โล่สถาพรพิพิธ เลขาฯคนที่ 8
 9. นายภควัต ศรีสุรพล เลขาฯคนที่ 9
 10. นายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ เลขาฯคนที่ 10
 11. น.ส.ผ่องศรี ธาราภูมิ เลขาฯคนที่ 11 และ
 12. นายสุขประกิจ ซื่อสัตย์ไพบูลย์ เป็นผู้ช่วยเลขานุการฯ

ทั้งนี้ที่ประชุมได้มีการนัดการประชุมในครั้งต่อไป โดยประชุมทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ โดยวันที่ 24 ส.ค. 2563 นัด ส.ส.ผู้แปรญัตติเสนอการชี้แจงคำแปรญัตติต่อ กมธ.งบประมาณฯปี 64 วันที่ 25 ส.ค. 2563 พิจารณารายการแปรญัตติเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีของหน่วยรับงบประมาณ

วันที่ 1-2 ก.ย. 2563 พิจารณาข้อสังเกตของ กมธ.งบประมาณฯปี 64 วันที่ 3 ก.ย. 2563 คณะกรรมาธิการวิสามัญฯตรวจรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ วันที่ 8-10 ก.ย. 2563 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจัดพิมพ์รายงานของ กมธ.งบประมาณฯปี 64 และวันที่ 11 ก.ย. 2563 ส่งรายงานต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด