"นิด้าโพล" เผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง "ทีมเศรษฐกิจครม. ใหม่"

25 ก.ค. 2563 เวลา 4:50 น.

"นิด้าโพล" เผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง "ทีมเศรษฐกิจครม. ใหม่" พบประชาชน ต้องการทีมเศรษฐกิจ ครม.ใหม่ จากคนนอกพรรคการเมือง

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง "ทีมเศรษฐกิจ ครม. ใหม่" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 20 23 กรกฎาคม 2563 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,258 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับทีมเศรษฐกิจของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ใหม่ ในรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ "นิด้าโพล" สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95.0

จากการสำรวจเมื่อถามถึงที่มาของหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ (รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ) ของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ชุดใหม่ ในรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 55.33ระบุว่า ควรมาจากคนนอกพรรคการเมือง เพราะ ต้องการคนมีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเศรษฐกิจโดยตรง มีความซื่อสัตย์ โปร่งใส และไม่หวังผลประโยชน์ รองลงมา ร้อยละ 23.45ระบุว่า ควรมาจากนักการเมือง เพราะ มาจากการเลือกตั้ง มีประสบการณ์ในการทำงาน สามารถดูแลและบริหารได้ตรงจุด และเข้าถึงประชาชนจะรับรู้ปัญหาของประชาชนค่อนข้างดี และร้อยละ 21.22 ระบุว่า มาจากนักการเมืองหรือนอกพรรคการเมืองก็ได้ ขึ้นอยู่กับนายกฯ เพราะ มั่นใจในตัวนายกฯ ว่าจะเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้

เมื่อถามผู้ที่ระบุว่า หัวหน้าทีมเศรษฐกิจ (รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ) ควรมาจากคนนอกพรรคการเมือง เกี่ยวกับบุคคลที่เหมาะสม มาดำรงตำแหน่ง พบว่า ส่วนใหญ่ อันดับ 1 ร้อยละ 58.48 ระบุว่า คนนอกพรรคการเมือง คนไหนก็ได้ รองลงมา อันดับ 2 ร้อยละ 8.91 ระบุว่า นายปรีดี ดาวฉาย (นายกสมาคมธนาคารไทย) และนายประสาร ไตรรัตน์วรกุล (อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย) ในสัดส่วนที่เท่ากัน อันดับ 4 ร้อยละ 4.89 ระบุว่า นายบุญทักษ์ หวังเจริญ (อดีตผู้บริหารธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)) อันดับ 5 ร้อยละ 4.74 ระบุว่า นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร (อดีต รมช.คมนาคม และอดีตผู้บริหาร ปตท.) อันดับ 6 ร้อยละ 4.17 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่ทราบ อันดับ 7 ร้อยละ 3.74 ระบุว่า ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ (เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) และอันดับ 8 ร้อยละ 6.16 ระบุว่า อื่น ๆ ได้แก่ นางเอมอร ศรีวัฒนประภา นายวสันต์ โพธิพิมพานนท์ นายธนินท์ เจียรวนนท์ นายกานต์ ตระกูลฮุน นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ นายบัณฑูร ล่ำซำ

ส่วนผู้ที่ระบุว่า หัวหน้าทีมเศรษฐกิจ (รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ) ควรมาจากนักการเมือง เกี่ยวกับบุคคลที่เหมาะสมมาดำรงตำแหน่ง พบว่า ส่วนใหญ่ อันดับ 1 ร้อยละ 63.39 ระบุว่า นักการเมืองคนไหนก็ได้ รองลงมา อันดับ 2 ร้อยละ 17.97 ระบุว่า นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ อันดับ 3 ร้อยละ 3.39 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่ทราบ อันดับ 4 ร้อยละ 3.05 ระบุว่า นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ และนายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ ในสัดส่วนที่เท่ากัน อันดับ 6 ร้อยละ 2.37 ระบุว่า นายอนุชา นาคาศัย อันดับ 7 ร้อยละ 2.03 ระบุว่า นายสุชาติ ชมกลิ่น และอันดับ 8 ร้อยละ 4.75 ระบุว่า อื่น ๆ ได้แก่ นายสันติ พร้อมพัฒน์ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์

ด้านที่มาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ชุดใหม่ ในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 51.59ระบุว่า ควรมาจากคนนอกพรรคการเมือง เพราะ ต้องการคนมีประสบการณ์ตรง มีวิสัยทัศน์ มีความรอบคอบในการตัดสินใจ เหมาะสมกับตำแหน่ง รัฐมนตรีกระทรวงการคลังมากกว่านักการเมือง รองลงมา ร้อยละ 25.52ระบุว่า ควรมาจากนักการเมือง เพราะ รู้เรื่องดีเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณแผ่นดิน สามารถจัดสรรงบต่าง ๆ ได้ดี และง่ายต่อการประสานงาน ร้อยละ 21.86ระบุว่า มาจากนักการเมืองหรือนอกพรรคการเมืองก็ได้ ขึ้นอยู่กับนายกฯ และร้อยละ 1.03ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

เมื่อถามผู้ที่ระบุว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ควรมาจากคนนอกพรรคการเมือง เกี่ยวกับบุคคลที่เหมาะสมมาดำรงตำแหน่ง พบว่า ส่วนใหญ่ อันดับ 1 ร้อยละ 58.55 ระบุว่า คนนอกพรรคการเมือง คนไหนก็ได้ รองลงมา อันดับ 2 ร้อยละ 13.87 ระบุว่า นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล (อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย) อันดับ 3 ร้อยละ 7.55 ระบุว่า นายปรีดี ดาวฉาย (นายกสมาคมธนาคารไทย) อันดับ 4 ร้อยละ 4.16 ระบุว่า นายบุญทักษ์ หวังเจริญ (อดีตผู้บริหารธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)) อันดับ 5 ร้อยละ 3.70 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่ทราบ อันดับ 6 ร้อยละ 3.39 ระบุว่า ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ (เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) อันดับ 7 ร้อยละ 3.08 ระบุว่า นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร (อดีต รมช.คมนาคม และอดีตผู้บริหาร ปตท.) และอันดับ 8 ร้อยละ 5.70 ระบุว่า นายกานต์ ตระกูลฮุน นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล

ส่วนผู้ที่ระบุว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ควรมาจากนักการเมือง เกี่ยวกับบุคคลที่เหมาะสมมาดำรงตำแหน่ง พบว่า ส่วนใหญ่ อันดับ 1 ร้อยละ 63.24 ระบุว่า นักการเมืองคนไหนก็ได้ รองลงมา อันดับ 2 ร้อยละ 12.77 ระบุว่า นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ อันดับ 3 ร้อยละ 4.67 ระบุว่า นายสุชาติ ชมกลิ่น นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ และนายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ ในสัดส่วนที่เท่ากัน อันดับ 6 ร้อยละ 3.12 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่ทราบ อันดับ 7 ร้อยละ 2.18 ระบุว่า นายอนุชา นาคาศัย และอันดับ 8 ร้อยละ 4.68 ระบุว่า อื่น ๆ ได้แก่ นายสันติ พร้อมพัฒน์ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ นายกรณ์ จาติกวณิช

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงที่มาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ชุดใหม่ ในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 48.17ระบุว่า ควรมาจากคนนอกพรรคการเมือง เพราะ ต้องการคนมีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ทางด้านพลังงานในประเทศไทย และไม่หวังผลประโยชน์ รองลงมา ร้อยละ 27.11ระบุว่า ควรมาจากนักการเมือง เพราะ การลงพื้นที่พบประชาชนบ่อย ๆ ทำให้ รู้ถึงปัญหา น่าจะแก้ปัญหาทางด้านพลังงานได้ดี ร้อยละ 24.09ระบุว่า มาจากนักการเมืองหรือนอกพรรคการเมืองก็ได้ ขึ้นอยู่กับนายกฯ และ ร้อยละ 0.63ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

เมื่อถามผู้ที่ระบุว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ควรมาจากคนนอกพรรคการเมือง เกี่ยวกับบุคคลที่เหมาะสมมาดำรงตำแหน่ง พบว่า ส่วนใหญ่ อันดับ 1 ร้อยละ 58.58 ระบุว่า คนนอกพรรคการเมือง คนไหนก็ได้ รองลงมา อันดับ 2 ร้อยละ 16.17 ระบุว่า นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร (อดีต รมช.คมนาคม และอดีตผู้บริหาร ปตท.) อันดับ 3 ร้อยละ 6.27 ระบุว่า นายกานต์ ตระกูลฮุน (อดีตผู้บริหารปูนซิเมนต์ไทย หรือเอสซีจี) อันดับ 4 ร้อยละ 4.62 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่ทราบ อันดับ 5 ร้อยละ 4.46 ระบุว่า นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ (อดีตผู้บริหารพีทีทีจีซี ในเครือ ปตท.) อันดับ 6 ร้อยละ 3.30 ระบุว่า ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ (เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) อันดับ 7 ร้อยละ 2.81 ระบุว่านายประสาร ไตรรัตน์วรกุล (อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย) และอันดับ 8 ร้อยละ 3.79 ระบุว่า อื่น ๆ ได้แก่ นายปรีดี ดาวฉาย นายบุญทักษ์ หวังเจริญ นางสาวรสนา โตสิตระกูล

ส่วนผู้ที่ระบุว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ควรมาจากนักการเมือง เกี่ยวกับบุคคลที่เหมาะสมมาดำรงตำแหน่ง พบว่า ส่วนใหญ่ อันดับ 1 ร้อยละ 62.46 ระบุว่า นักการเมืองคนไหนก็ได้ รองลงมา อันดับ 2 ร้อยละ 14.66 ระบุว่า นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ อันดับ 3 ร้อยละ 6.16 ระบุว่า นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ อันดับ 4 ร้อยละ 3.52 ระบุว่า นายสันติ พร้อมพัฒน์ และไม่ตอบ/ไม่ทราบ ในสัดส่วนที่เท่ากัน อันดับ 6 ร้อยละ 2.93 ระบุว่า นายสุชาติ ชมกลิ่น อันดับ 7 ร้อยละ 2.35 ระบุว่า นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ และอันดับ 8 ร้อยละ 2.35 ระบุว่า นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ นายอนุชา นาคาศัย

เมื่อพิจารณาลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง พบว่า ตัวอย่างร้อยละ 8.98 มีภูมิลำเนาอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 25.68 มีภูมิลำเนาอยู่ปริมณฑล และภาคกลาง ร้อยละ 18.36 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคเหนือ ร้อยละ 33.39 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.59 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคใต้ ตัวอย่างร้อยละ 48.89 เป็นเพศชาย และร้อยละ 51.11 เป็นเพศหญิง

ตัวอย่างร้อยละ 6.92 มีอายุ 18 25 ปี ร้อยละ 15.82 มีอายุ 26 35 ปี ร้อยละ 23.13 มีอายุ 36 45 ปี ร้อยละ 33.55 มีอายุ 46 59 ปี และร้อยละ 20.58 มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ตัวอย่างร้อยละ 95.15 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 3.73 นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 0.56 นับถือศาสนาคริสต์ และอื่น ๆ และร้อยละ 0.56 ไม่ระบุศาสนา ตัวอย่างร้อยละ 23.13 สถานภาพโสด ร้อยละ 72.66 สมรสแล้ว ร้อยละ 3.50 หม้าย หย่าร้าง แยกกันอยู่ และร้อยละ 0.71 ไม่ระบุสถานภาพการสมรส

ตัวอย่างร้อยละ 28.93 จบการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ำกว่า ร้อยละ 30.52 จบการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 8.03 จบการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 26.23 จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ร้อยละ 5.25 จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และร้อยละ 1.04 ไม่ระบุการศึกษา ตัวอย่างร้อยละ 10.89 ประกอบอาชีพข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 14.31 ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน ร้อยละ 22.26 ประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ ร้อยละ 14.31 ประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 17.57 ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป/ผู้ใช้แรงงาน ร้อยละ 16.93 เป็นพ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณอายุ/ว่างงาน ร้อยละ 2.62 เป็นนักเรียน/นักศึกษา และร้อยละ 1.11 ไม่ระบุอาชีพ

ตัวอย่างร้อยละ 16.61 ไม่มีรายได้ ร้อยละ 25.83 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท ร้อยละ 26.47 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 20,000 บาท ร้อยละ 11.05 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 30,000 บาท ร้อยละ 4.45 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001   40,000 บาท ร้อยละ 8.19 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาทขึ้นไป และร้อยละ 7.40 ไม่ระบุรายได้

ขอบคุณข้อมูลจาก นิด้าโพล

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด