"สมพงษ์ อมรวิวัฒน์" เซ็นใบลาออก "หัวหน้าพรรคเพื่อไทย" แล้ว

26 ก.ย. 2563 เวลา 9:31 น.

สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ เซ็นใบลาออกพ้นหัวหน้า "เพื่อไทย" แล้ว พร้อมโอดโครงสร้างพรรค กระทบกรรมการบริหาร ไม่อาจปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพ

นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ลงนามหนังสือ ขอลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคเพื่อไทย โดยมีเนื้อหาระบุว่า ตามที่ที่ประชุมใหญ่วิสามัญ พรรคเพื่อไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ได้เลือกให้ผมดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ตั้งแต่วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นมา โดยมีคณะกรรมการบริหารรวมทั้งสิ้น ๒๙ คน เต็มตามข้อบังคับพรรค ตาม พ.ร.ป.พรรคการเมืองและข้อบังคับพรรค คณะกรรมการบริหารพรรคเป็นองค์กรสูงสุดของพรรค มีอำนาจหน้าที่สำคัญในการดำเนินกิจการของพรรคให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ และกฎหมาย และข้อบังคับพรรค กำหนดนโยบายการบริหารและพัฒนาพรรค กำกับดูแล และตรวจสอบให้องค์กรของพรรคส่วนต่างๆ ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามกฎหมายและนโยบายของพรรค และมีอำนาจและหน้าที่อย่างอื่นๆ อีกหลายประการ

ที่ผ่านมา ผมเห็นว่า ด้วยองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหาร และการกำหนดภารกิจในส่วนต่างๆ ของพรรค ทำให้คณะกรรมการบริหารยังไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลตามนโยบายและข้อบังคับของพรรค ผมจึงเห็นว่าสมควรที่จะปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารเสียใหม่ เพื่อให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในขณะนี้ และเพื่อให้การบริหารงานของพรรคเพื่อไทยเป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ บรรลุตามนโยบายของพรรคที่ได้ประกาศไว้

ด้วยเหตุนี้ ผมจึงขอลาออกจากการเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทย โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๐๐ น. เป็นต้นไป เพื่อจะได้มีการเรียกประชุมใหญ่สมัยวิสามัญ และเลือกคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ เซ็นใบลาออกพ้นหัวหน้า

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด