อมธ. เรียกร้องให้ มธ.ประกาศหยุดเรียน 14 – 16 ต.ค. ให้นักศึกษาได้ชุมนุม

12 ต.ค. 2563 เวลา 4:30 น.

องค์การนักศึกษาธรรมศาสตร์ ออกแถลงการณ์ เรียกร้องให้มหาวิทยาลัย หยุดเรียน 14 – 16 ต.ค. เพื่อให้นักศึกษาได้ชุมนุม

องค์การนักศึกษาธรรมศาสตร์ ออกแถลงการณ์ เรียกร้องให้มหาวิทยาลัย หยุดเรียน 14 – 16 ต.ค. เพื่อให้นักศึกษาได้ชุมนุม

องค์การนักศึกษาธรรมศาสตร์ ออกแถลงการณ์ กรณีการชุมนุมในวันที่ 14 15 16 ตุลาคม โดยมีเนื้อหาดังนี้

เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ให้พื้นที่และสนับสนุนการแสดงออกทางการเมืองมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่มีการก่อตั้งมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นดำรงไว้ซึ่งเจตนารมณ์ ของอาจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ ที่ว่า

“นักศึกษามีสิทธิที่จะแสดงความคิดเห็น คำพูด หรือการขีดเขียน มหาวิทยาลัยไม่เคยกีดกันเลย ถ้าหากการกระทำนั้นไม่ล่วงล้ำสิทธิของผู้อื่น และก็เป็นเรื่องของนักศึกษาบางคน ซึ่งย่อมมีความคิดเห็นทางการเมืองได้”  

องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงขอเรียกร้องให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศหยุดเรียนในวันที่ 14 ถึง 16 ตุลาคม ซึ่งมีการชุมนุม ณ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เพื่อให้นักศึกษาได้มีสิทธิในการเรียกร้องต่อรัฐบาลเเละได้มาซึ่งการเปลี่ยนแปลงในระบบประชาธิปไตย

โดยทางองค์การนักศึกษาเห็นว่า การชุมชนอย่างสันติที่จะเกิดขึ้นในวันเเละเวลาดังกล่าว ไม่ใช่เรื่องที่ขัดต่อกฎหมาย เเต่เป็นการเเสดงออก ซึ่งสามารถกระทำได้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และกติการะหว่างประเทศว่า ด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ซึ่งในการชุมนุมครั้งนี้ถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตย

องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอยืนหยัดอยู่เคียงข้างนักศึกษาดั่งคำมั่นที่เรามีให้ต่อทุกคน และพร้อมจะเผชิญปัญหาเพื่อรักษาไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และดำรงไว้ซึ่งความเป็นธรรมให้อยู่คู่ธรรมศาสตร์และประเทศชาติต่อไป

องค์การนักศึกษาธรรมศาสตร์ ออกแถลงการณ์ เรียกร้องให้มหาวิทยาลัย หยุดเรียน 14 – 16 ต.ค. เพื่อให้นักศึกษาได้ชุมนุม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด