โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ จำนวน 563 นาย

15 ต.ค. 2563 เวลา 2:51 น.

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ จำนวน 563 นาย

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ ความว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารชั้นนายพลเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่นายทหารสัญญาบัตร สังกัดกระทรวงกลาโหม ที่ได้รับราชการมาด้วยความเรียบร้อยเป็นผลดีแก่ทางราชการ จำนวน 94 นาย ดังนี้

สำนักงานรัฐมนตรี

1. พันเอก กัณฑ์กฤช กิจศักดาภาพ เป็น พลตรี

2. พันเอกหญิง นภัค โสภโณดร เป็น พลตรีหญิง

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

3. พลโท สุรศักดิ์ ทิมมาศ เป็น พลเอก

4. พลโท อรรฐพร โบสุวรรณ เป็น พลเอก

5. พลตรี ชัยยุทธ บุญมีพรพิทักษ์ เป็น พลโท

6. พลตรี เจษฎาภรณ์ เขม้นงาน เป็น พลโท

7. พลตรี วัชริศ มูลณี เป็น พลโท

8. พลตรี ออมสิน ภิบาลญาติ เป็น พลโท

9. พลตรี พจน์ เฟื่องฟู เป็น พลโท

10. พลตรี วรวุธ เอี่ยมอำภา เป็น พลโท

11. พลตรี พิเชษฐ คงศรี เป็น พลโท

12. พลอากาศตรี นพดล วีรยางกูร เป็น พลอากาศโท

13. พลตรีหญิง สุบงกช หัสถาดล เป็น พลโทหญิง

14. พลตรีหญิง ปิยะรัตน์ อรุณากูร เป็น พลโทหญิง

15. พันเอก วัลลภ มาลัยมาตร์ เป็น พลตรี

16. พันเอก พรเทพ บุราณเศรษฐ เป็น พลตรี

17. พันเอก อนุศักดิ์ โพธิ์ทิพย์ เป็น พลตรี

18. นาวาอากาศเอก สุรัตน์ สุขเจริญไกรศรี เป็น พลอากาศตรี

19. พันเอกหญิง ธนิดา ส่งทานินทร์ เป็น พลตรีหญิง

20. พันเอกหญิง มณฑ์นภา นาคกุลบุตร เป็น พลตรีหญิง

21. พันเอกหญิง สิริกร คิ้มวงษ์ษา เป็น พลตรีหญิง

22. พันเอกหญิง นวพร จันทรนิกร เป็น พลตรีหญิง

23. พันเอกหญิง คัทรีนทร์ สิรยากร เป็น พลตรีหญิง

24. พันเอกหญิง เพชรลดา หักกะยานนท์ เป็น พลตรีหญิง

25. นาวาเอกหญิง อมรรัตน์ ทับทิม เป็น พลเรือตรีหญิง

26. นาวาเอกหญิง สุภัคนาถ บุญสม เป็น พลเรือตรีหญิง

27. นาวาอากาศเอกหญิง สุมล จงวรนนท์ เป็น พลอากาศตรีหญิง

กองบัญชาการกองทัพไทย

28. พลโท ดนัย เถาว์หิรัญ เป็น พลเอก

29. พลตรี ณัฐพล สมประสงค์ เป็น พลโท

30. พันเอก สิริณัฏฐ์ กปิตถา ณ อยุธยา เป็น พลตรี

31. พันเอก สมศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ เป็น พลตรี

 

32. พันเอก พงษ์ธร ยุวคต เป็น พลตรี

33. พันเอก ชัยภัทร พลินสุต เป็น พลตรี

34. พันเอก ฐิติวัชร์ เข็มเงิน เป็น พลตรี

35. พันเอก มานพ ตรีธารทิพย์รัตน์ เป็น พลตรี

36. พันเอก ดำรง หนูซื่อตรง เป็น พลตรี

37. นาวาอากาศเอก สิริวัฒน์ ภัทรากาญจน์ เป็น พลอากาศตรี

38. พันเอกหญิง พันธ์พิมล มาลีแย้ม เป็น พลตรีหญิง

39. พันเอกหญิง เจษฎา วงษ์ประกอบ เป็น พลตรีหญิง

40. พันเอกหญิง ธัชกร ศรีสว่าง เป็น พลตรีหญิง

41. พันเอกหญิง ทิพาพร แดงมาศ เป็น พลตรีหญิง

42. พันเอกหญิง เพชรไพลิน ศรีเพชร เป็น พลตรีหญิง

43. พันเอกหญิง หิรัญญา ธีวีระปัญญา เป็น พลตรีหญิง

44. นาวาอากาศเอกหญิง นฤมล อินทุโศภน เป็น พลอากาศตรีหญิง

45. นาวาอากาศเอกหญิง เอื้อย โชติกะพุกกณะ เป็น พลอากาศตรีหญิง

กองทัพบก

46. พลโท วินัฐ อินทรสุวรรณ เป็น พลเอก

47. พลโท สุทัศน์ วาณิชเสนี เป็น พลเอก

48. พลตรี วรสิน เกตานนท์ เป็น พลโท

49. พลตรี ทัพ อุทิตสาร เป็น พลโท

50. พลตรีหญิง จินตนา อิงคุลานนท์ เป็น พลโทหญิง

51. พันเอก ภูมิรัตน์ ลือศิริ เป็น พลตรี

52. พันเอก กฤติเดช อัฐพร เป็น พลตรี

54. พันเอก ทวี ทรงพัฒนาศิลป์ เป็น พลตรี

55. พันเอก วานิช ปิยนิรันดร์ เป็น พลตรี

56. พันเอก อานนท์ ปิติเสรี เป็น พลตรี

57. พันเอก วิสิทธิ์ วิไลวงศ์ เป็น พลตรี

58. พันเอกหญิง สาลินี พัศดุ เป็น พลตรีหญิง

59. พันเอกหญิง พรสวรรค์ พันธุระ เป็น พลตรีหญิง

60. พันเอกหญิง เกณิกา เขียวประทีป เป็น พลตรีหญิง

61. พันเอกหญิง ขวัญฤดี ขาวส าลี เป็น พลตรีหญิง

62. พันเอกหญิง อธิษฐาน การพจน์ เป็น พลตรีหญิง

63. พันเอกหญิง จันทร์เพ็ญ ผลิตนนท์เกียรติ เป็น พลตรีหญิง

64. พันเอกหญิง เกษรา สุนทรบุระ เป็น พลตรีหญิง

65. พันเอกหญิง รัชนีษร มีลาภ เป็น พลตรีหญิง

66. พันเอกหญิง กอบกุล อุณหโชค เป็น พลตรีหญิง

67. พันเอกหญิง วันทนา ท้าวลา เป็น พลตรีหญิง

68. พันเอกหญิง ภคินี อัลภาชน์ เป็น พลตรีหญิง

69. พันเอกหญิง ธราทิพย์ ศิริรักษ์ เป็น พลตรีหญิง

70. พันเอกหญิง สุจินตนา ชูประทุม เป็น พลตรีหญิง

71. พันเอกหญิง เพ็ญศรี ธงภักดี เป็น พลตรีหญิง

72. พันเอกหญิง ทิพย์วรรณ ชื่นจิตร เป็น พลตรีหญิง

กองทัพเรือ

73. พลเรือโท คำรณ พิสณฑ์ยุทธการ เป็น พลเรือเอก

74. พลเรือโท มนตรีจึงมั่นคง เป็น พลเรือเอก

75. นาวาเอก ปรัชญา เกิดกรุง เป็น พลเรือตรี

76. นาวาเอก สิงห์ชัย ชัยวัฒนพงศ์ เป็น พลเรือตรี

77. นาวาเอก ชญาน์วัต ทองดีแท้ เป็น พลเรือตรี

78. นาวาเอก ยงยุทธ พูพะเนียด เป็น พลเรือตรี

79. นาวาเอก อรรณพ ยอดโตมร เป็น พลเรือตรี

80. นาวาเอก ก้องเกียรติ ลึกนุช เป็น พลเรือตรี

81. นาวาเอกหญิง สุธิญา จันทร์เจ้าฉาย เป็น พลเรือตรีหญิง

 

กองทัพอากาศ

82. พลอากาศโท ทรงพล แจ้งสี เป็น พลอากาศเอก

83. พลอากาศโท สมโภชน์ ผิวเหลือง เป็น พลอากาศเอก

84. พลอากาศตรี จ ารูญเกียรติ ลีลเศรษฐพร เป็น พลอากาศโท

85. นาวาอากาศเอก ชินวัตร์ สุทธิวนา เป็น พลอากาศตรี

86. นาวาอากาศเอก ธนะพัฒน์ ถึงสุข เป็น พลอากาศตรี

87. นาวาอากาศเอก วทัญญ์ภิสัก เหล่าโมราพร เป็น พลอากาศตรี

88. นาวาอากาศเอก เดชพนต์ โลหะนะ เป็น พลอากาศตร

89. นาวาอากาศเอก นภัทร์ แก้วนาค เป็น พลอากาศตรี

90. นาวาอากาศเอก วิชู ตั้งสุขนิรันดร เป็น พลอากาศตรี

91. นาวาอากาศเอก สมภพ อัมรินทร์รัตน์ เป็น พลอากาศตรี

92. นาวาอากาศเอกหญิง กิติญาดา ชนะชัย เป็น พลอากาศตรีหญิง

93. นาวาอากาศเอกหญิง ศิวะพร มาลารัตน์ เป็น พลอากาศตรีหญิง

94. นาวาอากาศเอกหญิง อรณา มโนมัยอุดม เป็น พลอากาศตรีหญิง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2563

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ จำนวน 563 นาย

 วันดียวกัน (14 ต.ค.) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ ความว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพลเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่นายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน สังกัดกระทรวงกลาโหม ที่ได้รับราชการมาด้วยความเรียบร้อยเป็นผลดีแก่ทางราชการ จำนวน 469 นาย ดังนี้

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ จำนวน 563 นาย

 

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ จำนวน 563 นาย

 

Cr.ราชกิจจานุเบกษา , เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด