นิด้าโพล เผยผลสำรวจ ประชาชนเห็นว่า บิ๊กตู่ จะอยู่ยาวตลอดปี

03 ม.ค. 2564 เวลา 3:16 น.

นิด้าโพล ผยผลสํารวจของประชาชน เรื่อง“การเมือง เศรษฐกิจ และโควิด-19 ในปี 2564” โดยประชาชน 54.15 % เห็นว่า พล.อ.ประยุทธ์ จะยังอยู่ในตำแหน่งนายกฯ ตลอดปีนี้

ศูนย์สํารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสํารวจของประชาชน เรื่อง“การเมือง เศรษฐกิจ และโควิด-19 ในปี 2564” โดยเผยแพร่ในวันที่ 3 ธันวาคม ทําการสํารวจระหว่างวันที่ 24–25 ธันวาคม 2563 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาคระดับการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น จํานวน 1,326 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองเศรษฐกิจ และโควิด-19ในปี 2564

การสํารวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample)ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์โดยกําหนดค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 97.0 โดยมีผลสำรวจดังนี้

นิด้าโพล ผยผลสํารวจของประชาชน เรื่อง“การเมือง เศรษฐกิจ และโควิด-19 ในปี 2564” โดยประชาชน 54.15 % เห็นว่า พล.อ.ประยุทธ์ จะยังอยู่ในตำแหน่งนายกฯ ตลอดปีนี้

นิด้าโพล ผยผลสํารวจของประชาชน เรื่อง“การเมือง เศรษฐกิจ และโควิด-19 ในปี 2564” โดยประชาชน 54.15 % เห็นว่า พล.อ.ประยุทธ์ จะยังอยู่ในตำแหน่งนายกฯ ตลอดปีนี้

นิด้าโพล ผยผลสํารวจของประชาชน เรื่อง“การเมือง เศรษฐกิจ และโควิด-19 ในปี 2564” โดยประชาชน 54.15 % เห็นว่า พล.อ.ประยุทธ์ จะยังอยู่ในตำแหน่งนายกฯ ตลอดปีนี้

นิด้าโพล ผยผลสํารวจของประชาชน เรื่อง“การเมือง เศรษฐกิจ และโควิด-19 ในปี 2564” โดยประชาชน 54.15 % เห็นว่า พล.อ.ประยุทธ์ จะยังอยู่ในตำแหน่งนายกฯ ตลอดปีนี้

นิด้าโพล ผยผลสํารวจของประชาชน เรื่อง“การเมือง เศรษฐกิจ และโควิด-19 ในปี 2564” โดยประชาชน 54.15 % เห็นว่า พล.อ.ประยุทธ์ จะยังอยู่ในตำแหน่งนายกฯ ตลอดปีนี้

นิด้าโพล ผยผลสํารวจของประชาชน เรื่อง“การเมือง เศรษฐกิจ และโควิด-19 ในปี 2564” โดยประชาชน 54.15 % เห็นว่า พล.อ.ประยุทธ์ จะยังอยู่ในตำแหน่งนายกฯ ตลอดปีนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด