svasdssvasds

กรมประมงส่งเสริม "บึงปลาเน่า" เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติสำคัญ หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตชุมชน

กรมประมงส่งเสริม "บึงปลาเน่า" เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติสำคัญ หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตชุมชน

กรมประมงเร่งส่งเสริม "บึงปลาเน่า" อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ให้เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติสำคัญ ที่หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตของคนในชุมชน

กลุ่มบริหารจัดการแหล่งน้ำ"บึงปลาเน่า" ได้ร่วมกันสร้างแหล่งอาหารสัตว์น้ำธรรมชาติ แบบคอกลอยน้ำขึ้น โดยใช้วัสดุในท้องถิ่น ช่วยประหยัดต้นทุน เพิ่มรายได้มากขึ้น

กรมประมงส่งเสริม "บึงปลาเน่า" เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติสำคัญ หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตชุมชน

โดยได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน "จากกรมประมง" และได้สนับสนุน ลูกพันธ์ุปลา ปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อเพิ่มปริมาณและผลผลิตสัตว์น้ำ เพื่อสร้างรายได้ให้ชาวบ้านในชุมชน เมื่อปริมาณสัตว์น้ำเพิ่มขึ้น ชาวบ้านก็มีรายได้เพิ่มขึ้นด้วย 

กรมประมงส่งเสริม "บึงปลาเน่า" เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติสำคัญ หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตชุมชน

การประมงเข้มแข็ง สร้างได้ด้วยการสนับสนุนชุมชน

 

"กลุ่มบริหารจัดการแหล่งน้ำบึงปลาเน่า"

 หมู่ที่ 8 ตำบลศรีภิรมย์ อำเภอพรหมพิราม

จังหวัดพิษณุโลก