svasdssvasds

กรมประมงพัฒนาประมงพื้นบ้านยั่งยืน ชูบ้านคลองควายเป็นหมู่บ้านต้นแบบ

กรมประมงพัฒนาประมงพื้นบ้านยั่งยืน ชูบ้านคลองควายเป็นหมู่บ้านต้นแบบ

กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งสนับสนุนและพัฒนาประมงพื้นบ้าน ชูบ้านคลองควายเป็นหมู่บ้านต้นแบบประมงยั่งยืน

บ้านคลองควาย เป็นหมู่บ้านหนึ่งที่รายล้อมด้วยแม่น้ำ ที่เขียวขจีไปด้วยต้นโกงกางสองฟากฝั่งตลอดหลายสาย ที่มาบรรจบรวมกันลงสู่ทะเลฝั่งอ่าวไทยท้ายหมู่บ้าน ยังคงไว้ซึ่งพื้นที่ป่าชายเลนที่มีความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเศน์ ชาวบ้านในชุมชนจึงทำอาชีพประมงเป็นหลัก

กรมประมงพัฒนาประมงพื้นบ้านยั่งยืน ชูบ้านคลองควายเป็นหมู่บ้านต้นแบบ

ในแม่น้ำท้ายหมู่บ้านแห่งนี้ สามารถดัดแปลงเป็นที่เลี้ยงปลาได้สะดวกและลงทุนน้อย จึงนิยมเลี้ยงปลาเป็นอาชีพ ในทุกวันเราจะได้เห็นบรรยากาศ การพายเรือหาปลาโดยเครื่องมือการหาปลาแบบบ้านๆของคนในชุมชนแห่งนี้ เพื่อนำไปบริโภค หรือขายสร้างรายได้

กรมประมงพัฒนาประมงพื้นบ้านยั่งยืน ชูบ้านคลองควายเป็นหมู่บ้านต้นแบบ

โดยทางกรมประมงได้ส่งเสริมและสนับสนุน ลูกพันธุ์สัตว์น้ำ ปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ซึ่งการปล่อยลูกพันธุ์หอยแครง นอกจากเป็นการอนุรักษ์ และขยายพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำตามธรรมชาติ โดยเฉพาะแหล่งน้ำที่มีความสำคัญกับชุมชน ถือได้ว่าเป็นทรัพยากรอันมีค่าที่ก่อให้เกิดแหล่งน้ำอาหารโปรตีน ให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ก่อให้เกิดการจ้างงาน และรายได้ภาคประมงสำหรับชุมชน และทำให้ชาวบ้านในชุมชนมีชีวิตที่ดีขึ้น

"องค์กรชุมชนประมงบ้านคลองควาย" หมู่ที่ 8 ตำบลปากบาง อำเภอเทพาจังหวัดสงขลา