บุรีรัมย์ คว้ารางวัลที่1 โครงการการผลิต การบริโภคอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัย 

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ มอบรางวัลการประกวดโครงการส่งต่อองค์ความรู้ในห่วงโซ่อาหารให้กับนักเรียนในสถานศึกษา โดย จ.บุรีรัมย์ คว้ารางวัลที่ 1 ไปครอง

วันที่ 16 สิงหาคม 2561 นส.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ เลขาธิการ มกอช.  แทนประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดโครงการส่งต่อองค์ความรู้ในห่วงโซ่อาหารให้กับนักเรียนในสถานศึกษา  ณ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติหรือ มกอช.

ได้ผลักดันการพัฒนามาตรฐานครบวงจร โดยเฉพาะกลุ่มผู้บริโภค เพื่อสร้างกระแสความต้องการสินค้าคุณภาพมาตรฐาน  ซึ่งโรงเรียนหรือสถานศึกษา เป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักในการให้ความรู้ด้านบริโภคอาหาร    ที่ปลอดภัย เนื่องจากการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย พอเพียงกับความต้องการจะส่งผลให้เด็ก    มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการสมวัยแล้ว เด็กนักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจเรื่องบริโภคอาหารที่ปลอดภัยแล้วสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ตลอดชีวิต และเด็กเป็นตัวเชื่อมโยงที่สำคัญระหว่างโรงเรียนกับที่บ้านและชุมชนอีกด้วย

ในปี 2561 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) จึงได้ดำเนินการโครงการสร้างระบบอาหารศึกษาเพื่อส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายพัฒนาองค์ความรู้ด้านอาหารศึกษาในสถานศึกษา     ระดับมัธยมศึกษาโดยการพัฒนาองค์ความรู้ในห่วงโซ่อาหารกับอาจารย์ในสถานศึกษาเขต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 10 แห่ง เพื่อให้อาจารย์นำความรู้ดังกล่าวไปถ่ายทอดให้กับนักเรียนในสถานศึกษา  โดยมีรายละเอียดดังนี้ คือ

  1. ประสานความร่วมมือ (Network Building)

หารือแนวทางความร่วมมือ แนวทางการดำเนินงาน การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานโครงการ ระหว่างสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กับผู้บริหารสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ

  1. การพัฒนาองค์ความรู้ในห่วงโซ่อาหารกับอาจารย์ในสถานศึกษา

จัดกิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้ในห่วงโซ่อาหารกับอาจารย์ในสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ       เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินกิจกรรมส่งต่อความรู้ในสถานศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2 ครั้ง

2.1 พัฒนาองค์ความรู้ในห่วงโซ่อาหารกับอาจารย์ในสถานศึกษา

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “สร้างระบบอาหารศึกษาเพื่อส่งเสริมและพัฒนา          องค์ความรู้ด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร” ระหว่างวันที่ 3 – 4 เมษายน 2561 ณ โรงแรมมันตราวารี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในห่วงโซ่อาหารกับอาจารย์ในสถานศึกษา 10 แห่งที่เข้าร่วมโครงการ ในหัวข้อ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา, การเกษตรในโรงเรียน ทั้งด้าน พืช ปศุสัตว์ ประมง การเลือกซื้อ เลือกบริโภคสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย และการประกอบอาหารที่มีคุณค่าสะอาดและปลอดภัย เพื่อให้ อ. สามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินกิจกรรมส่งต่อความรู้ในสถานศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.2 การศึกษาดูงานเพิ่มเติม ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ        พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

จัดการศึกษาดูงานเพิ่มเติม การทำการเกษตรตามหลักการปฏิบัติที่ดี และเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง    ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จังหวัดปทุมธานี     ระหว่างวันที่ 27 – 28 มิถุนายน 2561 เพื่อให้สถานศึกษาสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร  ในสถานศึกษาของตนเอง

  1. การสร้างเครือข่ายส่งต่อองค์ความรู้ในห่วงโซ่อาหารในสถานศึกษา

สถานศึกษาวางแผนและออกแบบกิจกรรมส่งต่อองค์ความรู้ในห่วงโซ่อาหารให้กับนักเรียน  ในสถานศึกษาของตน และเสนอโครงการดังกล่าวมาเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาสนับสนุนงบในการดำเนินโครงการส่งต่อองค์ความรู้ในห่วงโซ่อาหารในสถานศึกษา โดยทาง มกอช. ได้มีการตัดสินรางวัล ดังนี้

รางวัลที่ 1  โครงการการผลิต การบริโภคอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51  จังหวัดบุรีรัมย์

รางวัลที่ 2 โครงการส่งต่อองค์ความรู้ในห่วงโซ่อาหารตามวิถีพอเพียงเพื่อสุขภาพที่ดีของลูกราชประชา 50 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น

รางวัลที่ 3 โครงการผักปลอดสาร อาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนศรีไผทสมันต์ จังหวัดสุรินทร์

ส่วนรางวัลชมเชย โครงการส่งเสริมอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 จังหวัดหนองคาย

ทั้งนี้ การดำเนินการในขั้นต่อไปคือ การประกาศผลการประกวดและจัดพิธีมอบรางวัลการประกวด “โครงการส่งต่อองค์ความรู้ในห่วงโซ่อาหารให้กับนักเรียนในสถานศึกษา” และลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนที่อยู่ในโครงการ