ข่าว

สพฐ. เดินหน้าโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

สพฐ. ลงพื้นที่ติดตามโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning จ.สุราษฎร์ธานี

สพฐ. ลงพื้นที่ติดตามโครงการ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning  ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2  ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบของโครงการระดับ สพฐ. ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยโครงการนี้เป็นหนึ่งในนโยบายของรัฐบาลที่ใช้เป็นแนวทางการปฏิรูปการศึกษา อย่างเป็นรูปธรรม มีเป้าหมายสำคัญเพื่อให้นักเรียน มีทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต เน้นกระบวนการคิดแก้ปัญหา การทำงานเป็นทีม รู้จักมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่น ควบคู่ไปกับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ความสามารถตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 เป็นการเตรียมผู้เรียนให้พร้อมเข้าสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

โดยนายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ) กล่าวย้ำว่า “อยากจะเรียนไปถึงกับโรงเรียนทุกโรงเรียนเราจะต้องดำเนินการมีกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้เนี่ยสืบเนื่องต่อไปเพราะเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญต่อในการพัฒนาประเทศซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและก็คณะรัฐมนตรีทุกรัฐมนตรีครับ”