ประมุขแห่งศาสนจักรโรมันคาทอลิก เสด็จเยือนไทยอย่างเป็นทางการ พ.ย.นี้

13 ก.ย. 2562 เวลา 11:25 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

วันนี้ (13 ก.ย. 62) อาร์ชบิชอป พอล ชาง อิน-นัม เอกอัครสมณทูตแห่งสันตะสำนัก นครรัฐวาติกันประจำประเทศไทย และพระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประธานสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย แถลงถึงกำหนดการเสด็จเยือนไทยอย่างเป็นทางการของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ประมุขแห่งคริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิก ว่าจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 20-23 พ.ย.2562 ตามคำเชิญของรัฐบาลไทยและสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

การเสด็จเยือนประเทศไทยของสมเด็จพระสันตะปาปาในครั้งนี้ เป็นการเยือนไทยครั้งแรกของ องค์สมเด็จพระสันตะปาปา นับตั้งแต่นักบุญจอห์น ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปา เสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการในฐานะพระราชอาคันตุกะ เมื่อปี 2527

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

โดยสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงมีความโสมนัสยิ่งที่การเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยเป็นการจาริกเพื่อสันติภาพ และเพื่อการเสวนาระหว่างศาสนา พระองค์จะประกอบพิธีมิสซาแบบสาธารณะ 2 ครั้ง คือสำหรับบรรดาคริสตชนคาทอลิกทั่วประเทศ และอีกครั้งเป็นพิเศษสำหรับบรรดาเยาวชน โดยจะทรงประกอบศาสนกิจ อีกทั้งทรงเยี่ยมเยียนคริสตชนในประเทศไทยเป็นระยะเวลา 4 วัน ก่อนที่จะเสด็จต่อไปเยือนประเทศญี่ปุ่น วันที่ 23-26 พ.ย. ที่กรุงโตเกียว เมืองนางาซากิ และเมืองฮิโรชิมา

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

ด้านความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทย และสันตะสำนักแห่งนครรัฐวาติกันนั้น การติดต่อทางพระราชไมตรีระหว่างพระมหากษัตริย์สยาม และสมเด็จพระสันตะปาปาแห่งวาติกันมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นต้นมาจนถึงปี ค.ศ.1969 นักบุญเปาโลที่ 6 พระสันตะปาปาจึงทรงสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทย และสันตะสำนักแห่งนครรัฐวาติกันในระดับเอกอัครราชทูต ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย-วาติกันจึงได้กระชับแน่นแฟ้นขึ้นจนถึงปัจจุบัน