เปิดตัวเกม "WASTE TO ENERGY GAME" สร้างการรับรู้ ปลูกจิตสำนึก การจัดการขยะ

23 ม.ค. 2563 เวลา 12:27 น.

สำนักงาน กกพ. ร่วมเว็บไซต์กระปุกดอทคอม เปิดตัวเกม "WASTE TO ENERGY GAME" เอาใจคนไทยยุคดิจิทัล ผ่านนวัตกรรมเกม หวังสร้างการรับรู้ ปลูกจิตสำนึก การจัดการขยะ ผ่านนวัตกรรมเกม

(22 มกราคม 63) นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ กรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้เปิดตัวเกม WASTE TO ENERGY GAME โครงการสื่อสารองค์ความรู้ด้านพลังงานไฟฟ้าจากขยะด้วยระบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  การเปิดตัวเกม WASTE TO ENERGY GAME เป็นหนึ่งในกิจกรรมหลักของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจกรรมตามมาตรา 97 (5) ประจำปื 2562

สำนักงาน กกพ. ร่วมเว็บไซต์กระปุกดอทคอม เปิดตัวเกม

นายบัณฑูร กล่าว่า "กองทุนพัฒนาไฟฟ้า จัดตั้งขึ้นภายในสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ตาม "พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550" โดยมีคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ กกพ. เป็นผู้กำกับดูแล ซึ่งมีภารกิจสำคัญอย่างหนึ่ง คือ ส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนัก และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า จึงเป็นที่มาของโครงการสื่อสารองค์ความรู้ด้านพลังงานไฟฟ้าจากขยะ ด้วยระบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม"

สำนักงาน กกพ. ร่วมเว็บไซต์กระปุกดอทคอม เปิดตัวเกม

"โดยบริษัท บัณฑิต เซ็นเตอร์ จำกัด หรือที่รู้จักกันเป็นอย่างดี ในนาม เว็บไซต์กระปุกดอทคอม ในการสร้างและพัฒนาออกแบบเกม ชื่อว่า WASTE TO ENERGY เพื่อสื่อสารเนื้อหา เกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้จากขยะ เนื่องจากขยะป็นเชื้อเพลิงรูปแบบหนึ่ง ที่นำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตไฟฟ้า"

"แนวทางการบริหารจัดการขยะ และการนำขยะมาเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า ต้องสร้างรูปแบบการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบและยั่งยืน ด้วยการรณรงค์ให้ความรู้ ปลูกจิตสำนึก สร้างความตระหนักให้ประชาชน เริ่มตั้งแต่ในระดับครัวเรือน เป็นโอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการลดและคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง เพื่อเป็นการบริหารจัดการขยะ และเตรียมการก่อนนำไปเป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้า"

สำนักงาน กกพ. ร่วมเว็บไซต์กระปุกดอทคอม เปิดตัวเกม

"โดยที่ผ่านมาสื่อหลายแขนได้มีการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนเกิดการตื่นตัว สร้างการรับรู้ถึงความสำคัญของไฟฟ้าที่มาจากพลังงานขยะอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นทางโครงการจึงมุ่งหวังที่จะสร้างการรับรู้ ปลูกจิตสำนึกเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง ไปจนถึงปลายทาง ในแบบที่ถูกต้อง เข้าใจง่ายผ่านนวัตกรรมเกม โดยจัดให้ผู้เล่น ได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ลงมือเล่น และฝึกปฏิบัติในการเรียนรู้ด้วยตนเองจนสะสมเกิดเป็นพฤติกรรมติดตัวในการคัดแยกขยะ"

"โดยในขณะที่เล่น ผู้เล่นจะได้รับความรู้ความเข้าใจ ความตระหนัก จากเนื้อหาที่สอดแทรกไว้ในเกม อีกทั้งเกมสามารถจัดสร้างโมเดลจำลองการเป็นผู้ก่อสร้างโรงไฟฟ้จากพลังงานขยะที่สอดแทรกเนื้อหาสาระ ประโยชนต่างๆ ของพลังงานไฟฟ้าจากขยะ เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้เล่นให้รู้สึกท้าทาย ประกอบกับการเรียนรู้ไปได้อย่างเพลิดเพลิน"

สำนักงาน กกพ. ร่วมเว็บไซต์กระปุกดอทคอม เปิดตัวเกม

"สำหรับโครงการนี้เว็บไซต์ กระปุกดอทคอม ได้รับการสนับสนุนจาก กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ. 2562 ภายใต้โครงการสื่อสารองค์ความรู้ด้านพลังงานไฟฟ้าจากขยะด้วยระบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม นอกจากผู้เล่นจะได้รับความสนุกสนาน เพลิดเพลินจากการเล่นเกมแล้ว ยังได้รับความรู้ เกี่ยวกับการจัดการขยะ ผ่านนวัตกรรมเกม โดยผู้เล่นสามารถร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง กันยายน 2563"

สำนักงาน กกพ. ร่วมเว็บไซต์กระปุกดอทคอม เปิดตัวเกม

 

นายบัณฑูร กล่าวเพิ่มเติมว่า โดยเกมจะแบ่ง ออกเป็น 3 ด่าน มีกติกาโดยด่านที่ 1 เริ่มเดือน ม.ค. - มี.ค.63 , ด่านที่ 2 เริ่มเดือนเม.ย. - มิ.ย.63 และ ด่านที่ 3 เริ่ม ก.ค. - ก.ย.63 พร้อมประกาศรางวัลผู้เล่นที่มีคะแนนสะสมสูงสุด วันที่ 1 ต.ค. 63 บนหน้าเว็บไซต์กิจกรรม ทั้งนี้ ในแต่ละเดือนจะมีการสุ่มรางวัล สำหรับสมาชิกผู้ล่นเกมทุกเดือน เดือนละ 5 รางวัล โดยจะประกาศรายชื่อในเดือนถัดไป บนหน้าเว็บไซต์ นอกจากนี้ผู้เล่นที่ผ่านทั้ง 3 ด่าน จะได้รับประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (ECertifcate) อีกด้วย ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ https:erc.kapook.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด