เอ็นไอเอ ส่งมอบนวัตกรรมสู่ชุมชน 23 ผลงาน ยกคุณภาพชีวิตได้กว่า 8,200 ครัวเรือน

27 ม.ค. 2563 เวลา 6:27 น.

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เร่งเดินหน้าโครงการหมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสังคม ตอบโจทย์นวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ให้คนในชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีมากยิ่งขึ้น ส่งต่อนวัตกรรมไปยังชุมชนในกลุ่มจังหวัดยากจน ยกระดับคุณภาพชีวิตได้กว่า 8,200 หลังคาเรือน

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ หรือ NIA กล่าวว่า โครงการหมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสังคม เป็นหนึ่งในโครงการสำคัญ ที่มีความตั้งใจในการยกระดับชุมชนกลุ่มจังหวัดยากจนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยการสรรค์สร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมนำโซลูชั่นที่มีประสิทธิภาพเข้าไปแก้ไขปัญหาหรือตอบโจทย์บริบทในแต่ละพื้นที่ โดยในการดำเนินโครงการดังกล่าวยังมีความมุ่งหวังที่จะยกระดับสินค้าและบริการให้มีศักยภาพที่เพียงพอต่อการนำออกไปสู่ช่องทางตลาด การลดความเหลื่อมล้ำทั้งทางด้านการศึกษา, สาธารณสุข, สาธารณูปโภค, การพัฒนาศิลปะวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมให้พร้อมต่อการสร้างงานสร้างรายได้ ช่วยสร้างความเท่าเทียมให้เกิดขึ้นในสังคม พร้อมสร้างความมั่นคงให้กับเศรษฐกิจระดับฐานรากให้ดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เร่งเดินหน้าโครงการหมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสังคม ตอบโจทย์นวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ให้คนในชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีมากยิ่งขึ้น ส่งต่อนวัตกรรมไปยังชุมชนในกลุ่มจังหวัดยากจน ยกระดับคุณภาพชีวิตได้กว่า 8,200 หลังคาเรือน

สำหรับในปีที่ผ่านมา NIA ได้ร่วมพัฒนาและส่งต่อนวัตกรรมไปยังชุมชนในกลุ่มจังหวัดยากจนทั้งสิ้น 6 พื้นที่เป้าหมาย ได้แก่

  1. ชุมชนเมืองจัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
  2. ชุมชนอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
  3. ชุมชนหนองมะโมง อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท
  4. ชุมชนจะรัง อำเภอยะหยิ่ง จังหวัดปัตตานี
  5. ชุมชนเฉลิม อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
  6. ชุมชนแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

โดยได้พัฒนาและส่งต่อนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับบริบทและปัญหาของพื้นที่ทั้งสิ้น 23 นวัตกรรม ใน 7 ด้าน คือ ด้านการจัดการภัยพิบัติ, ด้านเกษตรกรรมยั่งยืน, ด้านการเงินการจ้างงานและสวัสดิการสังคม, ด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม, ด้านสุขภาพ, ด้านความเชื่อมโยงระหว่างอาหาร น้ำ พลังงาน และด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยในการส่งเสริมนวัตกรรมทั้งหมดนี้ได้ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนใน 6 ชุมชนได้กว่า 8,200 หลังคาเรือน คิดเป็นเงินทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนาโครงการกว่า 19 ล้านบาท เกิดมูลค่าโครงการมากกว่า 40 ล้านบาท และปัญหาที่ได้รับการบรรเทามากที่สุดก็คือ ด้านอาหาร น้ำ และพลังงานทดแทน

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เร่งเดินหน้าโครงการหมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสังคม ตอบโจทย์นวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ให้คนในชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีมากยิ่งขึ้น ส่งต่อนวัตกรรมไปยังชุมชนในกลุ่มจังหวัดยากจน ยกระดับคุณภาพชีวิตได้กว่า 8,200 หลังคาเรือน สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เร่งเดินหน้าโครงการหมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสังคม ตอบโจทย์นวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ให้คนในชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีมากยิ่งขึ้น ส่งต่อนวัตกรรมไปยังชุมชนในกลุ่มจังหวัดยากจน ยกระดับคุณภาพชีวิตได้กว่า 8,200 หลังคาเรือน สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เร่งเดินหน้าโครงการหมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสังคม ตอบโจทย์นวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ให้คนในชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีมากยิ่งขึ้น ส่งต่อนวัตกรรมไปยังชุมชนในกลุ่มจังหวัดยากจน ยกระดับคุณภาพชีวิตได้กว่า 8,200 หลังคาเรือน

เพื่อตอบโจทย์แนวคิดนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจฐานราก(Local Economy) ในปี 2563 NIA โดยฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม ยังเตรียมขยายผลสู่พื้นที่เป้าหมายต่างๆ เพิ่มขึ้นอีก 3 ชุมชน ได้แก่

  • ชุมชนแคนดง อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ ในหัวข้อ เกษตรปลอดภัยแปลงใหญ่แบบผสมผสาน การบริหารจัดการน้ำสำหรับการเกษตร เกษตรอัจฉริยะ เช่น ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร, นวัตกรรมตลาดสำหรับผลผลิตทางเกษตร, นวัตกรรมด้านปศุสัตว์ เช่น สุกร
  • ชุมชนท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ในหัวข้อ นวัตกรรมการท่องเที่ยวชุมชนและวัฒนธรรม การบริหารจัดการน้ำ เช่น การจัดการน้ำสำหรับการปลูกไผ่, นวัตกรรมตลาดสำหรับสินค้าชุมชน เช่น แคน โหวด พิณ, นวัตกรรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร, นวัตกรรมด้านปศุสัตว์ เช่น กระบือไทย
  • ชุมชนหนองตะเคียนบอน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ในหัวข้อ นวัตกรรมการท่องเที่ยวชุมชนและวัฒนธรรม การบริหารจัดการน้ำ เช่น การจัดการน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค, นวัตกรรมยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น ข้าวหอมอินทรีย์มะลิแดง จักสาน หม่อนไหม, นวัตกรรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เช่น สมุนไพร และนวัตกรรมด้านปศุสัตว์ เช่น กระบือไทย

หากสนใจส่งผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม สามารถส่งได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 คุณสมบัติของผู้สมัครจะต้องเป็นนิติบุคคล ได้แก่ บริษัท, หจก., วิสาหกิจเริ่มต้น, วิสาหกิจเพื่อสังคม, วิสาหกิจชุมชน, สมาคม, มูลนิธิ, อาจารย์และนักวิจัย และต้องมีผลงานนวัตกรรมพร้อมใช้ สามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ การขอรับการสนับสนุน หรือโทร 02-0175555 ต่อ 550

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เร่งเดินหน้าโครงการหมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสังคม ตอบโจทย์นวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ให้คนในชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีมากยิ่งขึ้น ส่งต่อนวัตกรรมไปยังชุมชนในกลุ่มจังหวัดยากจน ยกระดับคุณภาพชีวิตได้กว่า 8,200 หลังคาเรือน สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เร่งเดินหน้าโครงการหมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสังคม ตอบโจทย์นวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ให้คนในชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีมากยิ่งขึ้น ส่งต่อนวัตกรรมไปยังชุมชนในกลุ่มจังหวัดยากจน ยกระดับคุณภาพชีวิตได้กว่า 8,200 หลังคาเรือน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด