ลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิต รับฟรี! ความคุ้มครองโรคโควิด-19 เพียงดาวน์โหลดและลงทะเบียนใช้งาน “MTL Click”

03 มี.ค. 2563 เวลา 2:19 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ มีความห่วงใยต่อผู้เอาประกันภัย จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในขณะนี้อย่างไรก็ตามสำหรับผู้เอาประกันภัยที่มีการซื้อสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็น สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ อีลิท เฮลท์ โครงการเอ็กซ์ตร้า แคร์ พลัส และสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ สมาร์ท เฮลธ์ รวมไปถึงสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพอื่นๆ

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

หากผู้เอาประกันภัยเจ็บป่วยโดยมีสาเหตุ จากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) บริษัทฯ จะให้ความคุ้มครองตามจำนวนเงิน ผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย ภายใต้เงื่อนไขความค้มุครองของกรมธรรม์สัญญา เพิ่มเติมประกันภัย ซึ่งผู้เอาประกันภัยสามารถศึกษาได้จากรายละเอียดกรมธรรม์ที่ตนเองทำไว้

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

ทั้งนี้ ด้วยสถานการณ์การระบาดของไวรัสดังกล่าวยังมีอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็นการมอบความอุ่นใจ ให้แก่ลูกค้าของเมืองไทยประกันชีวิต ทั้งประกันภัยรายเดี่ยวและประกันกลุ่ม บริษัทฯ จึงได้มอบความ คุ้มครองเพิ่มเติมจากสิทธิ์ตามกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอยู่ ฟรี! เพียงดาวน์โหลด แอปพลิเคชัน “MTL Click” พร้อมลงทะเบียนและเพิ่มกรมธรรม์ที่มีอยู่แล้ว จะได้รับสิทธิความค้มุครองทันที โดยค้มุครองกรณีเสียชีวิต ที่มีสาเหตุจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) รับเงินชดเชย 100,000 บาท หรือรับเงินชดเชยรายวัน 1,000 บาทต่อวัน เมื่อเข้าพักรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในของ โรงพยาบาล ที่มีสาเหตจุากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) สูงสุดไม่เกิน 30 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวในฐานะผ้ปู่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง เพียงครั้งเดียว โดยให้ความค้มุครองทันทีตั้งแต่วันที่ดาวน์โหลดและเพิ่มกรมธรรม์เสร็จสมบูรณ์ ดาวน์โหลด แอปพลิเคชัน “MTL Click” ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 และรับความคุ้มครองได้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

 โดยลูกค้าสามารถดาวน์โหลด แอปพลิเคชัน “MTL Click” ได้ฟรีทงั้ระบบปฏิบัติการ iOS และ Android จากนนั้สามารถลงทะเบียนเข้าใช้งานครั้งแรกด้วย 6 ขั้นตอนง่ายๆ ประกอบด้วย

ขั้นตอนที่ 1 คลิกสร้างบัญชีใหม่

ขั้นตอนที่ 2 กรอกชื่อและรหัสผ่านที่ต้องการ

ขั้นตอนที่ 3 กรอกเบอร์มือถือและรับเลข OTP เพื่อกรอกยืนยันตัวตน

ขั้นตอนที่ 4 เลือกวิธีเข้าระบบที่ต้องการ เชน่ Face ID สแกนลายนิ้วมือ หรือรหัส 6 หลัก

ขั้นตอนที่ 5 คลิกเพิ่มกรมธรรม์

ขั้นตอนที่ 6 กรอกรายละเอียด ในกรณีเป็นลูกค้าประกันรายเดี่ยว ให้กรอกเลขประจำตัวผู้เอาประกันภัย และเลขบัตรประจำตวัประชาชน ในกรณีเป็นลูกค้าประกันกลุ่ม ให้กรอกเลขผู้เอาประกันภัยกลุ่ม วันเดือนปีเกิด และเลขบัตรประจำตัวประชาชน

เมื่อกรอกข้อมลูครบถ้วนจะได้รับความค้มุครองไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ทันที สำหรับ ลกูค้าที่ดาวน์โหลด แอปพลิเคชัน “MTL Click” ก่อนวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ทำการลงทะเบียนและ เพิ่มกรมธรรม์เสร็จสมบรูณ์ จะได้รับความคุ้มครองทันที

ลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิต สามารถดาวน์โหลด แอปพลิเคชัน “MTL Click” ได้ทงั้ระบบปฏิบัติการ iOS และ Android หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ โทร. 1766 หรือ www.muangthai.co.th