ดรีมเวิลด์ ชวนคนไทย สู้ COVID-19 ผ่านคลิป "สู้โควิดด้วยกัน"

10 เม.ย. 2563 เวลา 4:50 น.

สวนสนุกดรีมเวิลด์ ชวนคนไทย สู้ COVID-19 ผ่านคลิป "สู้โควิดด้วยกัน"

ดรีมเวิลด์ ชวนคนไทย สู้ COVID-19

ดรีมเวิลด์ สวนสนุกดรีมเวิลด์เป็นหน่ึงในสถานที่ท่องเที่ยวที่หยดุการให้บริการล่วงหน้าก่อนการประกาศปิดสถานที่ของราชการ ด้วยเหตุผลเพื่อความปลอดภัยสูงสุดแก่ลูกค้าและพนักงานจนวันน้ีประกาศปิดบริการชั่วคราว จนถึงวันท่ี 30 เมษายน 2563 หรือจนกว่าสถานการณ์จะดีข้ึน

แม้ว่าจะปิดบริการชั่วคราวทางสวนสนุกฯยังคงสร้างประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมอย่างต่อเนื่องเริ่มจากการ ผลิตหน้ากาก Face shield จำนวน 10,000 ชิ้น มอบให้บุคลากรการแพทย์ทั่วประเทศ โดยพนักงานดรีมเวิลด์ สลับเปลี่ยนหมุนเวียนเข้าร่วมกันผลิตข้ึน โดยยังคงรักษา Physical Distance ระหว่างกันและเริ่มทยอยส่งผ่านไปรษณีย์แล้ว

นอกจากน้ียังผลิตคลิปพิเศษ “สู้โควิดด้วยกัน”โดยงานน้ีพัณณิน กิติพราภรณ์ ลงมือเขียนสคริปต์กำกับและตัดต่อด้วยตัวเอง เพื่อส่งกำลังใจใหค้นไทยทุกคนสู้โควิด-19 ผ่านคลิป “สู้โควิดด้วยกัน” สามารถติดตามชมได้ ทาง www.facebook.com/dreamworldpark และทาง Youtube ช่อง Dream world park

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด