3 ศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติ ปตท. รับมอบตราสัญลักษณ์ SHA มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยจาก ททท. ยกระดับสู่การท่องเที่ยววิถีใหม่

15 ก.ย. 2563 เวลา 11:25 น.

ปตท. ได้รับมอบตราสัญลักษณ์ SHA จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ให้กับศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติ ปตท. ทั้ง 3 แห่ง เนื่องจากศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยด้านสุขอนามัย เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวแบบวิถีใหม่

ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์และศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี ปตท. ได้รับมอบเครื่องหมายมาตรฐาน SHA สะท้อนมาตรฐานความปลอดภัย ด้านสุขอนามัย เพิ่มความมั่นใจแก่ นักท่องเที่ยวในการเก็บเกี่ยวความรู้ และประสบการณ์ในห้องเรียนสีเขียว ณ ศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติของ ปตท. อย่างปลอดภัยตามแนววิถีใหม่ (New Normal) ช่วยสร้างรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่น และกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ ผ่านธุรกิจท่องเที่ยว

วันนี้ (11 กันยายน 2563) นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) มอบป้ายตราสัญลักษณ์มาตรฐาน SHA ห รื อ Amazing Thailand Safety & Healthy Administration ให้แก่ นางสาวดวงพร เที่ยงวัฒนธรรม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ก ากับดูแลองค์กรและกิจการสัมพันธ์ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ในโอกาสที่ศูนย์เรียนธรรมชาติ 3 แห่งของ ปตท. ผ่านการรับรองมาตรฐาน ความปลอดภัยด้านสุขอนามัย SHA จาก ททท.

ประกอบด้วย ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์และศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินีซึ่งสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. จัดตั้งขึ้น เพื่อเป็นแหล่ง เรียนรู้ธรรมชาติทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดสำหรับเยาวชนและผู้สนใจทั่วไป ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเข้าเยี่ยมชม ศูนย์เรียนรู้ทั้ง 3 แห่งตามแนววิถีชีวิตใหม่ได้อย่างมั่นใจ ภายใต้มาตรการการดูแลด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย อย่างเข้มงวด ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งด้านสุขอนามัยของเจ้าหน้าที่ ความสะอาดปลอดภัยในทุกพื้นที่บริการ และการคัด กรองดูแลนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชม ซึ่งด้วยความน่าสนใจและความสวยงามของศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติปตท.

ทำให้ศูนย์เรียนรู้ทุกแห่งถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัด ที่มีนักท่องเทียวแวะเวียนมาเยี่ยมชมอย่างต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบัน มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศเข้าชมศูนย์เรียนรู้ทั้ง 3 แห่ง รวมแล้วกว่า 1 ล้านคน

ทั้งนี้ ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินีอ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์มีพื้นที่กว่า 786 ไร่ ถือเป็นศูนย์เรียนรู้เชิงนิเวศต้นแบบในการฟื้นฟูป่าชายเลนจากเดิมที่เป็นนากุ้งร้าง และเป็นแหล่งเรียนรู้การใช้ ประโยชน์จากป่าชายเลนอย่างยั่งยืน เคยได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเมื่อปี 2553 ประเภทแหล่งท่องเที่ยว เชิงนิเวศ ปัจจุบันเป็นศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนของประเทศและระดับภูมิภาค ส่วน ศูนย์เรียนรู้ป่าวัง จันทร์อ.วังจันทร์ จ.ระยอง ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่ผู้เยี่ยมชมสามารถเรียนรู้การปลูกป่าและงานวิจัยฟื้นฟูป่าที่หลากหลายรูปแบบของ ปตท.

นอกจากนี้ ยังมีการสร้างทักษะเสริมอาชีพให้แก่ชุมชนรอบพื้นที่วังจันทร์ ผ่านโครงการต่างๆ อาทิ โครงการวงัจนัทรร์วมรกั ปลกู ผกัแบ่งปนั และโครงการป่ายุบใน แคทเทอริ่ง ถือเป็นจุดเริ่มต้น ในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน เพิ่มรายได้ในครัวเรือนได้อย่างยั่งยืน นอกจากพื้นที่ธรรมชาติ ในเส้นทางต่างจังหวัด ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่น่าสนใจในกรุงเทพมหานคร นั่นคือ ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง ตั้งอยู่ที่ ถนนสุขาภิบาล2 เป็นพื้นที่สีเขียวกลางเมืองขนาดใหญ่กว่า 12 ไร่ ที่ ปตท. พัฒนาจากที่ดินรกร้างสู่การเป็นผืนป่าผสมผสาน เป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติของคนเมือง เพื่อสร้างความตระหนักต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยได้จำลองป่าในอดีต ที่มีความหลากหลายของพันธุ์ไม้ดั้งเดิมของกรุงเทพฯ และพันธุ์ไม้หายาก เคยได้รับรางวัล รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยดีเด่นเมื่อปี2562และรางวัลระดับนานาชาติ LEED

ปตท. ขอเชิญชวนทุกท่านที่รักในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศมาร่วมเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยววิถีใหม่ สัมผัสกลิ่นอายของผืนป่าในเมืองกรุง ป่าวังจันทร์ และผืนป่าชายเลนที่สมบูรณ์ของ อ.ปราณบุรี โดยมั่นใจได้ในความ ปลอดภัยด้านสุขอนามัยตามมาตรฐาน SHA ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้คืนสู่ชุมชนท้องถิ่น ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ พร้อมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคมไทยไปด้วยกัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด