ร้อยเอ็ด เปิด "มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด" ครั้งที่ 31

08 มี.ค. 2564 เวลา 8:23 น.

จังหวัดร้อยเอ็ด จัดพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ บริเวณศาลหลักเมือง และบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เพื่อความเป็นสิริมงคลในการจัดงานมหาทานบารมีประเพณีบุญผะเหวด ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2564 นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ บริเวณศาลหลักเมือง บวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ณ บริเวณสมสมเด็จพระศรีนครินทร์ บึงพลาญชัย อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด และ วันที่ 7 มีนาคม 2564 ที่สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงานมหาทานบารมีประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ดประจำปี 2564 ที่จัดอย่างยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศ

จังหวัดร้อยเอ็ด จัดพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ บริเวณศาลหลักเมือง และบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เพื่อความเป็นสิริมงคลในการจัดงานมหาทานบารมีประเพณีบุญผะเหวด ประจำปี 2564

พร้อมด้วย ทันตแพทย์หญิง ศิริรัตน์ ศิริมาศ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดร้อยเอ็ด นายเธียรชัย พุทธรังษี นายสมชัย คล้ายทับทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายชูศักดิ์ ราชบุรี ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด และหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน เพื่อความเป็นสิริมงคลในการจัดงานมหาทานบารมีประเพณีบุญผะเหวด ประจำปี 2564 เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา ส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนระลึกถึงคุณงามความดีในการบำเพ็ญทานบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามส่งเสริมการท่องเที่ยวและการสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน ในระหว่าง 6 – 7 มีนาคม 2564 นี้

จังหวัดร้อยเอ็ด จัดพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ บริเวณศาลหลักเมือง และบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เพื่อความเป็นสิริมงคลในการจัดงานมหาทานบารมีประเพณีบุญผะเหวด ประจำปี 2564

งานประเพณีบุญผะเหวดเป็นงานบุญเดือนสี่ หนึ่งในฮีต 12 ตามวิถีวัฒนธรรมของชาวอีสาน ซึ่งจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับคณะสงฆ์ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนตลอดจนประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ร่วมใจกันจัดให้มีขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศ  ตั้งแต่ ปี พ.ศ 2534 เป็นต้นมา โดยการริเริ่มของ นายสุพร สุภสร ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดขณะนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนา และให้ประชาชนสำนึกในคุณงามความดีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงกำหนดให้จัดงานประเพณีบุญผะเหวดเป็นงานประจำปีของจังหวัดร้อยเอ็ด สืบเนื่องติดต่อกันมานานทุกปี โดยในปี 2564 นับเป็นปีที่ 31 ของการจัดงาน เพื่อเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนา และเผยแผ่การบำเพ็ญทานบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อนุรักษ์ ส่งเสริม และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของจังหวัดร้อยเอ็ด ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดร้อยเอ็ด และเพื่อเสริมสร้างความรักและความสามัคคีของประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด จัดพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ บริเวณศาลหลักเมือง และบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เพื่อความเป็นสิริมงคลในการจัดงานมหาทานบารมีประเพณีบุญผะเหวด ประจำปี 2564

ทั้งนี้การจัดงานในปี 2564 ยังมี ดร.คฑา ชินบัญชร พรีเซ็นต์เตอร์เที่ยวไทยรับพลังบวก เข้าร่วมพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการเพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวจังหวัดร้อยเอ็ดอีกด้วย กำหนดจัดงานระหว่าง วันที่ 6-7 มีนาคม 2564  ที่ บริเวณลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด ภายใต้ชื่องานว่า “มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด” ประจำปี 2564 แบบ New Normal  เนื่องจากอยู่ในสถานการณ์ของโรคติดเชื้อโควิด  -19 การ์ดไม่ตก และในวันที่ 7 มีนาคม เวลา 04.30 น.มีพิธีแห่ข้าวพันก้อน เทศน์สังกาด ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เวลา 09.30 น. พิธีเปิดงานโดย ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม พิธีเทศน์คาถาพัน และเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ พิธีถวายกัณฑ์จอบกัณฑ์หลอน และพิธีอัญเชิญพระอุปคุตกลับ สิ้นสุดเวลารับกัณฑ์จอบ กัณฑ์หลอน เวลา 19.00 น. พร้อม รับประทานข้าวปุ้น หรือขนมจีน ฟรี! 

จังหวัดร้อยเอ็ด จัดพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ บริเวณศาลหลักเมือง และบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เพื่อความเป็นสิริมงคลในการจัดงานมหาทานบารมีประเพณีบุญผะเหวด ประจำปี 2564

จังหวัดร้อยเอ็ด จัดพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ บริเวณศาลหลักเมือง และบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เพื่อความเป็นสิริมงคลในการจัดงานมหาทานบารมีประเพณีบุญผะเหวด ประจำปี 2564