svasdssvasds

ชุมชนเข้มแข็ง จัดการน้ำภาคการเกษตร ตามแนวพระราชริ จ.อุดรธานี

ชุมชนเข้มแข็ง จัดการน้ำภาคการเกษตร ตามแนวพระราชริ จ.อุดรธานี

มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ นำคณะสื่อมวลชน ลงพื้นที่โครงการต้นแบบปิดทองหลังพระ จังหวัดอุดรธานี ที่บริหารจัดการน้ำเพื่อใช้ประโยชน์ในภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน

พ่อเมืองอุดรฯ จับมือภาคีเครือข่ายฯ นำร่องจัดการน้ำตามแนวพระราชริ

โครงการพื้นที่ต้นแบบปิดทองหลังพระ จังหวัดอุดรธานี ที่บ้านโคกล่าม-แสงอร่าม อำเภอหนองวัวซอ มีการบริหารจัดการเรื่องน้ำเพื่อใช้ประโยชน์ในภาคการเกษตร มีการพัฒนาศักยภาพชุมชน พร้อมทั้งขับเคลื่อนการส่งเสริมนวัตกรรมการพัฒนาที่สอดคล้องกับพื้นที่ในชุมชน

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า พื้นที่จังหวัดอุดรธานีมีปริมาณน้ำฝนมากพอแต่ไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ทางการเกษตรได้เพียงพอ จึงมีการนำหลักปรัชญาแนวทางพระราชดำริมาพัฒนา ชุมชนให้สามารถสร้างและพัฒนาตนเองได้อย่างเป็นระบบ

โดยร่วมกับภาคีทั้งรัฐและเอกชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น บริหารจัดการโดยหน่วยงานต่าง ๆ เช่น กรมชลประทานและองค์กรต่างๆ ให้ใช้น้ำเกิดประโยชน์

มีการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน มีอ่างเก็บน้ำห้วยคล้ายอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่มีความจุเก็บกักน้ำที่สามารถใช้ประโยชน์ทางการเกษตรและอุปโภคบริโภคอย่างมีประสิทธิภาพทั้งภาคเกษตรและอุตสาหกรรมในจังหวัดอุดรธานี

ทั้งนี้แนวทางพระราชดำริ ที่มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ ส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพัฒนา เป็นต้นแบบการบริหารจัดการให้แต่ละชุมชนเข้าใจ เข้าถึง พัฒนาและนำไปช่วยเหลือตนเอง

related
logo-pwa

เพิ่ม Spring News

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด