อจน. ร่วมกับ เทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมบูรณาการ แก้ปัญหาคลองแม่ข่า

02 ก.ย. 2561 เวลา 6:30 น.

องค์การจัดการน้ำเสีย และคณะทำงานแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ระดมความเห็นวางแนวทางจัดการน้ำเสียอย่างเป็นระบบ เพื่อการฟื้นฟูคลองแม่ข่าอย่างยั่งยืน

อจน.บูรณาการท้องถิ่นจ.เชียงใหม่ แก้ปัญหาคลองแม่ข่าอย่างยั่งยืน

องค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.) ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษาและประชาชน ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการบริหารจัดการน้ำเสีย และการแก้ไขปัญหาสภาวะน้ำเสียในคลองแม่ข่าอย่างยั่งยืน”

ที่โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อศึกษาหาแนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาน้ำเสียในคลองแม่ข่า ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยระดมความคิดเห็นในการพัฒนา และแก้ไขปัญหาด้านการจัดการน้ำเสียจากทุกภาคส่วน มีนายชีระ วงศบูรณะ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย ร่วมรับฟังข้อมูล และให้นโยบายเสนอแนะ ซึ่งองค์การจัดการน้ำเสียได้เข้ามาร่วมในการแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด