ด่วน! "พลังชล" ปรับแผน เว้นวรรค 1 สมัย

26 ก.ย. 2561 เวลา 3:26 น.

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๕/๒๕๖๑ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 265 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบกับ มาตรา 44 เรื่อง การแก้ไขปัญหาการบริหารราชการเมืองพัทยา โดยระบุให้พลตํารวจตรี อนันต์ เจริญชาศรี พ้นจากตําแหน่งนายกเมืองพัทยา และแต่งตั้งนายสนธยา คุณปลื้ม เป็นนายกเมืองพัทยาแทน และให้ มีรองนายกเมืองพัทยาไม่เกิน 4 คน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด