svasdssvasds

4 นโยบายเร่งด่วน "รัฐบาลนายกเศรษฐา" เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ

4 นโยบายเร่งด่วน "รัฐบาลนายกเศรษฐา" แก้ปัญหาหนี้สิน ลดรายจ่ายด้านพลังงาน สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว แก้ไขรัฐธรรมนูญ แบ่งออกเป็น ระยะสั้น-กลาง-ยาว

ไม่เกินวันที่ 8 กันยายน หรือ วันที่ 11 กันยายน นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จะนำทีมแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภา เปรียบเสมือนการให้สัญญาในสิ่งที่จะทำในการบริหารประเทศ แต่ก่อนจะแถลงก็มีเอกสารนโยบายรัฐบาลออกมาแล้ว  เพื่อกำหนดกรอบนโยบายในการบริหารประเทศตามความเร่งด่วน โดยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ

- ระยะสั้น ต้องมีการกระตุ้นการใช้จ่าย เพื่อให้เศรษฐกิจกลับมาเติบโตอีกครั้ง พร้อมทั้งการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของประชาชน
- ระยะกลางและระยะยาว รัฐบาลมีแผนจะเสริมความสามารถให้กับประชาชน ด้วยการสร้างรายได้ ลดรายจ่าย สร้างโอกาส
ดความเหลื่อมล้ำ และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ประชาชน 

หนึ่งในนโยบายของรัฐบาลเศรษฐา ทวีสินที่คนสนใจมากที่สุดตอนนี้คือ ดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท

จากคำแถลงของนายเศรษฐา ทวีสิน บอกว่าสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยตอนนี้เหมือนคนป่วยที่ได้รับผลกระทบมากกว่าประเทศเพื่อนบ้านในช่วงโควิด-19 ส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศเสี่ยงเป็นเศรษฐกิจถดถอยเป็นที่มาของความจำเป็นในการกระตุ้นเศรษฐกิจ กระตุ้นการใช้จ่าย เพื่อให้เศรษฐกิจในประเทศฟื้นฟูกลับมาและเพื่อดึงดูดการลงทุน เงินก้อนนี้จะไปกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศทุกๆพื้นที่ ทำให้มีเงินหมุนในระบบเศรษฐกิจ ส่วนภาครัฐเองก็จะได้ผลตอบแทนคืนกลับมาในรูปแบบของภาษี 

ที่สำคัญเลยนโยบายนี้จะเป็นการวางรากฐานเศรษฐกิจดิจิทัลให้กับประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมให้ประเทศเข้าสู่เศรษฐกิจสมัยใหม่ สร้างโอกาสใหม่ๆให้ประชาชนด้วย แน่นอนว่านโยบาย เงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท เป็นจุดเริ่มต้นในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แต่ยังมีนโยบายอื่นๆของครม.เศรษฐา ทวีสิน ที่ต้องเร่งดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชนอีกด้วย 4 ข้อ 

1.แก้ปัญหาหนี้สิน 

นโยบายนี้เน้นแก้ปัญหาหนี้สินทั้งในภาคเกษตร ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน รัฐบาลจะลดภาระให้เกษตรกรด้วยการพักหนี้เกษตรกรตามเงื่อนไขและคุณสมบัติที่เหมาะสม ออกมาตรการช่วยประคองหนี้สิน รวมถึงผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ให้มีโอกาสฟื้นตัวกลับมาดำเนินธุรกิจได้อีกครั้ง 

2.ลดรายจ่ายด้านพลังงาน
ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้ประชาชน ค่าไฟฟ้า ค่าก๊าซหุงต้ม ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม พร้อมปรับเปลี่ยนโครงสร้างพลังงานของประเทศ สนับสนุนการจัดหาพลังงานอย่างเหมาะสม ส่งเสริมการผลิต ใช้พลังงานสะอาด ซึ่งนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน  มั่นใจว่า จะทำให้สำเร็จเป็นรูปธรรม จะดูว่า ส่วนไหนสามารถลดลงได้ เพื่อให้ราคาพลังงานมีความเหมาะสม ส่วนน้ำมันจะให้เสรีในการหาน้ำมันสำเร็จรูป 

3.สร้างรายได้การท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวถือเป็นกุญแจดอกแรกที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจให้ดีในระยะสั้น สร้างงานให้กับประชาชน โดยจะเปิดรับนักท่องเที่ยว อำนวยความสะดวก ปรับปรุงขั้นตอนการขอวีซ่า 
ยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่า ที่สำคัญจะทำให้ประเทศไทยเป็นแหล่งแสดงสินค้าและงานเทศกาลสำคัญแห่งหนึ่งในภูมิภาคนี้ เรื่องฟรีวีซ่า นี่ก็เป็นเรื่องแรกๆ เลยที่นายกฯ ออกมาพูดว่าจะฟรีวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยวจีน

4.แก้ปัญหาเรื่องรัฐธรรมนูญ
นโยบายเร่งด่วนสุดท้าย คือการแก้ปัญหาความขัดแย้งในเรื่องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 เพื่อให้คนไทยมีรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยมากขึ้น โดยยึดรูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและต้องไม่แก้ไข หมวดพระมหากษัตริย์

related