"ดร.มานะ" แฉ 4 ตัวอย่างโกง

04 ก.ย. 2561 เวลา 4:49 น.

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

ดร.มานะ นิมิตรมงคล กล่าวถึงปัญหาคือธรรมาภิบาลไม่มีความหมายที่ชัดเจน ขึ้นอยู่กับตีความของแต่ละฝ่าย ทั้งนี้มองว่าการใช้ธรรมาภิบาลนั้นเป็นกฎเกณฑ์ที่ทำให้เกิดการสละอำนาจในการใช้ดุลยพินิจส่วนตัว สู่กระบวนการตรวจสอบ ถ่วงดุล และทำให้เกิดการตัดสินใจบนพื้นฐานผลประโยชน์ส่วนรวม ดังนั้นควรมีเรื่องการตรวจสอบถ่วงดุลและการตรวจสอบจากสังคมเข้ามาช่วย