กฎหมายไซเบอร์ "ติดหนวด" ควบคุมหรือคุกคาม? (2)

01 มี.ค. 2562 เวลา 7:58 น.

หลังจากที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีมติเห็นชอบให้ ร่างพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ บังคับใช้เป็นกฎหมาย เปิดทางรัฐบาลควบคุมความมั่นคงทางไซเบอร์แบบเบ็ดเสร็จ หากพบภัยระดับวิกฤต

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ลงมติผ่านฉลุย ร่าง พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ให้ประกาศใช้เป็นกฎหมาย เปิดทางรัฐบาลควบคุมความมั่นคงทางไซเบอร์แบบเบ็ดเสร็จ หากพบภัยระดับวิกฤต

หลังจากที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีมติเห็นชอบให้ ร่างพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ บังคับใช้เป็นกฎหมาย เปิดทางรัฐบาลควบคุมความมั่นคงทางไซเบอร์แบบเบ็ดเสร็จ หากพบภัยระดับวิกฤต

สำหรับสาระสำคัญ กำหนดให้มีคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ หรือ กมช. มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีหน้าที่กำหนดนโยบายให้หน่วยงานของรัฐ รวมถึงนโยบายการบริหารจัดการที่เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ไปฟังความเห็นเพิ่มเติมในประเด็นนี้กับ ผศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

หลังจากที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีมติเห็นชอบให้ ร่างพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ บังคับใช้เป็นกฎหมาย เปิดทางรัฐบาลควบคุมความมั่นคงทางไซเบอร์แบบเบ็ดเสร็จ หากพบภัยระดับวิกฤต

รายการ เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 น.- 10.00 น. ดำเนินรายการโดย "ประจักษ์ มะวงษา" และ "อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์"