เฮี้ยนได้อีก! สนช. คว่ำ 5 ว่าที่ กสม.สาย NGO

รายการ เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 07.30 น.- 09.30 น. ทางช่อง NOW 26 ดำเนินรายการโดย “ดนัย เอกมหาสวัสดิ์” และ “อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์”

การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีวาระสำคัญพิจารณาคือ การให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือ กสม. จำนวน 7 คน ที่ผ่านเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผลการออกเสียงลงคะแนน ปรากฏว่า นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช และนางสาวพรประไพ กาญจนรินทร์ ได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของ สนช. หรือไม่น้อยกว่า 120 เสียง จากจำนวนสมาชิกทั้งหมด 240 เสียง จึงถือว่าได้รับความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่ง กสม. ขณะที่อีก 5 รายชื่อ ได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของ สนช. จึงถือว่าไม่ได้รับความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่ง กสม.