เลือกตั้ง 62 : กกต.ส่งศาลตีความสูตรคำนวณปาร์ตี้ลิสต์

12 เม.ย. 2562 เวลา 4:47 น.

มติคณะกรรมการการเลือกตั้ง ส่งเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่แต่ละพรรคการเมืองจะพึงมีได้ ให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้นำเสนอเรื่องการคำนวณจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อต่อที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าการคิดคำนวณต้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 91 วรรคสาม ที่สั่งให้ทำตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2561 คณะกรรมการการเลือกตั้ง พิจารณาแล้วเห็นว่าการคำนวณดังกล่าว แม้ว่าจะทำให้จัดสรรจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อได้ครบ 150 คน แต่กลับมีผลขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ เนื่องจากอาจทำให้พรรคการเมืองบางพรรคมีจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเกินกว่าจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จะพึงมีได้ ซึ่งต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ

มติคณะกรรมการการเลือกตั้ง ส่งเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่แต่ละพรรคการเมืองจะพึงมีได้ ให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย

รายการ เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand วันศุกร์ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 น.- 10.00 น. ทางช่อง สปริง26 ดำเนินรายการโดย "ดนัย เอกมหาสวัสดิ์" และ "อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์"