นิด้าโพล ชี้ ปชช.มอง"ประเพณีรับน้อง" ปัจจุบันใช้ความรุนแรงมาก

29 ก.ค. 2561 เวลา 6:27 น.

นิด้าโพลผลสำรวจความคิดเห็นประชาชน พบว่า คนส่วนใหญ่มองการรับน้องในปัจจุบัน ใช้ความรุนแรงมาก ควรเพิ่มบทลงโทษรุ่นพี่ และสถาบันการศึกษาต้องร่วมรับผิดชอบด้วย

คนมอง"ประเพณีรับน้อง" ปัจจุบันใช้ความรุนแรงมาก

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “ประเพณีการรับน้อง” ควรมีต่อไป? พบว่าส่วนใหญ่ ร้อยละ 67.57 เห็นว่าควรมี ต่อไป เพราะ เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ สร้างความสามัคคี ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง แต่ร้อยละ 30.14 เห็นว่า ควรยกเลิก เพราะ ไม่มีความสำคัญ ไม่มีประโยชน์ ต่อการศึกษา ยังมีกิจกรรมที่สร้างสรรค์กว่าการรับน้องที่สามารถเข้าร่วมได้ และเพื่อลดการเกิดปัญหาความรุนแรง

เมื่อถามถึงผลดีหรือผลเสียของ “ประเพณีการรับน้อง” ต่อนิสิต-นักศึกษา และสถาบันการศึกษา พบว่าส่วนใหญ่ ร้อยละ 49.29 ระบุว่า มีผลเสียมากกว่าผลดี เพราะ การใช้ความรุนแรงทำให้เกิดการสูญเสียและสร้างความเสื่อมเสียให้กับสถาบันรองลงมา ส่วนร้อยละ 45.17 ระบุว่า มีผลดีมากกว่าผลเสีย เพราะเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องเพื่อสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่คณะ

นอกจากนี้ผลสำรวจ ยังพบว่าคนไทยส่วนใหญ่มองการรับน้องในปัจจุบันใช้ ความรุนแรงมากด้วย เห็นได้จากข่าวที่ออกมาให้เห็นบ่อยครั้ง ที่สำคัญผลสำรวจยังชี้ให้เห็นว่า บทลงโทษสำหรับรุ่นพี่ที่กระทำความรุนแรงในการรับน้อง ไม่รุนแรง ควรมีการลงโทษตามกฎหมาย

ไม่ใช่หักคะแนนความประพฤติ ขณะที่สถาบันการศึกษา ก็ต้องรับผิดชอบด้วย เพราะ สถาบันการศึกษาเป็นผู้ดูแล รับผิดชอบ นิสิต นักศึกษา ภายในสถาบันทั้งหมด

สำหรับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ “ประเพณีการรับน้อง”

1.จัดกิจกรรมรับน้องที่สร้างสรรค์ มีประโยชน์ต่อตัวรุ่นน้องและสังคม

2.ให้สถาบันการศึกษาออกมาตรการป้องกันการรับน้องที่ชัดเจน

3.มีการรับน้องแบบโปร่งใสโดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม

4.กำหนดรูปแบบการรับน้องให้เป็นรูปแบบเดียวกันทุกสถาบันการศึกษา

5.ออกบทลงโทษขั้นรุนแรงโดยใช้กฎหมายนอกสถาบันการศึกษา เป็นต้น