คุกแน่! "แม่โจ๋หัวร้อน" ผิด พรบ.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาจโดนทั้งจำทั้งปรับ

15 พ.ค. 2561 เวลา 9:51 น.

เปิดบทลงโทษผู้แอบอ้างสถาบัน พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ "แม่โจ๋หัวร้อน" คุกแน่

หลังจากที่คลิปวิดีโอขณะตำรวจและครอบครัวรับเหมาก่อสร้างครอบครัวหนึ่งกำลังโต้เถียงกัน จนลูกชายปรี่เข้าต่อยตำรวจจนได้รับบาดเจ็บ ต่อมาได้มีการขุดคลิปเหตุการณ์ที่ทางครอบครัวนี้เดินทางไปยังโรงพักและโวยวายเสียงดัง ในตอนหนึ่ง น.ส.หทัยรัตน์ สมถวิล ผู้เป็นแม่ได้อ้างว่าตนรู้กฎหมายเพราะจบจากคณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ทำให้ชาวเน็ตจำนวนหนึ่งนั้นมีการตั้งข้อสังเกตว่า เธอจบนิติศาสตร์จริงไม่ ? ภายหลังเธอได้สารภาพออกมาว่าตนไม่ได้จบจากคณะและสถาบันดังกล่าวจริงเพียงใช้อ้างเพื่อเอาตัวรอดเท่านั้นและมักอ้างอย่างนี้เสมอเมื่อเกิดการทะเลาะวิวาทเพื่อข่มคู่กรณีนั่นเอง

เปิดบทลงโทษผู้แอบอ้างสถาบัน พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สำหรับการกระทำของเธอเข้าข่ายความผิดตามพ.ร.บ.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเคยประกาศทางเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ชื่อว่า พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558

หมวด 9 บทกําหนดโทษ

มาตรา 88 ผู้ใดใช้ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ ครุยประจําตําแหน่ง เครื่องแบบ เครื่องหมาย หรือเครื่องแต่งกายของนักศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัยหรือสิ่งใดที่เลียนแบบสิ่งดังกล่าวโดยไม่มีสิทธิที่จะใช้ หรือแสดงด้วยประการใด ๆ ว่าตนมีปริญญา ประกาศนียบัตรดุษฎีบัณฑิต ประกาศนียบัตรมหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา ประกาศนียบัตร หรือมีตําแหน่งใด ในมหาวิทยาลัยโดยที่ตนไม่มีสิทธิ ถ้าได้กระทําเพื่อให้บุคคลอื่นเชื่อว่าตนมีสิทธิที่จะใช้หรือมีวิทยฐานะ หรือมีตําแหน่งเช่นนั้น ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

 

มาตรา 89 ผู้ใดกระทําการดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

(1) ปลอมหรือทําเลียนแบบซึ่งตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงาน ของมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะทําเป็นสีใดหรือทําด้วยวิธีใด ๆ

(2) ใช้ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานของมหาวิทยาลัยปลอม หรือซึ่งทําเลียนแบบ หรือ

(3) ใช้หรือทําให้ปรากฏซึ่งตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานของมหาวิทยาลัยที่วัตถุหรือสินค้าใด ๆ โดยฝ่าฝืนมาตรา 86 วรรคสอง ถ้าผู้กระทําความผิดตาม (1) เป็นผู้กระทําความผิดตาม (2) ด้วย ให้ลงโทษตาม (3) แต่กระทงเดียว ความผิดตาม (3) เป็นความผิดอันยอมความได้

เปิดบทลงโทษผู้แอบอ้างสถาบัน พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

เปิดบทลงโทษผู้แอบอ้างสถาบัน พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์