เตือน! เงื่อนไข "เราไม่ทิ้งกันกัน" ลงทะเบียนมั่ว ระวังเจอพ.ร.บ.คอมฯ

30 มี.ค. 2563 เวลา 3:07 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

ลงทะเบียน www.เราไม่ทิ้งกันกัน.com อ่านเงื่อนไข ข้อกฎหมายให้ดี เตือนประชาชนที่ไม่เข้าเกณฑ์อย่าลงทะเบียนอาจมีความผิด "พ.ร.บ.คอมฯ" นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จ และเข้าข่ายฉ้อโกงมีโทษจำคุก 3 ปี ปรับ 6 หมื่นบาท

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

หลังเปิดให้ลงทะเบียน www.เราไม่ทิ้งกันกัน.com รับเงิน 5,000 บาท ยอดล่าสุดผ่านไป 2 วัน ทะลุ 18 ล้านคน ทั้งนี้พบมีกลุ่มคนที่อาจไม่เข้าใจเงื่อนไข รวมถึงจงใจลงทะเบียนทั้งที่ไม่เข้าเกณฑ์ได้รับผลกระทบจากโควิด >>> เช็คสถานะ กลุ่มอาชีพ ก่อนลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

ทั้งนี้มีการเปิดเงื่อนไข ข้อกฎหมาย ในการลงทะเบียน www.เราไม่ทิ้งกันกัน.com ในหัวข้อ "ข้อความตกลงยินยอมของผู้ที่ประสงค์จะได้รับสิทธิตามมาตรการฯ" หากฝ่าฝืนเสี่ยงโดนคดีฐาน "กรอกข้อมูลหลอกหลวง เพื่อหวังเงิน จะเข้าข่ายเป็นความผิดฐานฉ้อโกง ซึ่งมีโทษขั้นสูงจำคุก 3 ปี ปรับ 6 หมื่นบาท นอกจากนั้นจะเข้าข่ายเป็นความผิดฐานแจ้งความเท็จ ซึ่งมีโทษขั้นสูงจำคุก 6 เดือน ปรับ 1 หมื่นบาท" Cr. สายตรงกฎหมาย

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

เงื่อนไขเราไม่ทิ้งกัน ฝ่าฝืนระวังเจอจับ-ปรับ 

1.ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้กระทรวงการคลัง หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง และผู้จัดทำระบบให้กระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบ www.เราไม่ทิ้งกัน.com จัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการฯ

2. ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้กระทรวงการคลัง หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง และผู้จัดทำระบบให้กระทรวงการคลัง จัดเก็บ ประมวลผล และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการฯ ต่อหน่วยงานของรัฐ ผู้รับให้บริการที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการเงินซึ่งข้าพเจ้าได้ระบุไว้ในการลงทะเบียน และบริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จำกัด เพื่อประโยชน์ในการดำเนินมาตรการฯ และมาตรการอื่นของรัฐที่เป็นประโยชน์ต่อข้าพเจ้าในอนาคต

3. ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องร้องขอ สอบถาม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามมาตรการฯ

4. ข้าพเจ้ารับทราบว่าการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมาย

5.ข้าพเจ้าได้อ่าน รับทราบ และตกลงยินยอมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของมาตรการฯ หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของมาตรการฯ ข้าพเจ้ายินยอมให้กระทรวงการคลังหรือผู้จัดทำระบบให้กระทรวงการคลังสั่งระงับการจ่ายเงินชดเชยตามมาตรการฯ และตรวจสอบการกระทำดังกล่าว หากตรวจสอบแล้วพบว่าข้าพเจ้ากระทำผิดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของมาตรการฯ จริง ให้กระทรวงการคลังหรือผู้จัดทำระบบให้กระทรวงการคลังระงับสิทธิในการได้รับเงินชดเชยตามมาตรการฯ และข้าพเจ้าจะเป็นผู้รับผิดชอบจ่ายเงินชดเชย ที่ได้รับไปแล้วคืนให้แก่รัฐภายใน 90 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการระงับสิทธิดังกล่าวตามวิธีการที่กระทรวงการคลังหรือผู้จัดทำระบบให้กระทรวงการคลังกำหนด ทั้งนี้ ให้การตัดสินของกระทรวงการคลังถือเป็นที่สุด

6. ในกรณีที่รัฐได้ดำเนินการ รัฐอาจใช้สิทธิในการที่จะดำเนินคดีทางแพ่งหรือทางอาญาต่อไป