จัดประชุมสัมมนา "การเผยแพร่พระพุทธศาสนา"

12 มิ.ย. 2561 เวลา 9:00 น.

เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด และผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาทุกจังหวัดทั่วประเทศ ร่วมการประชุมสัมมนาการเผยแพร่พระพุทธศาสนา ระหว่างวันที่ 12 - 13 มิถุนายน 2561

วันนี้ ( 22 มิถุนายน 2561 ) ที่อาคารราชวิริยาลังการ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม สมเด็จพระพุทธะชินวงศ์ กรรมการมหาเถระสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง ในนามของประธานคณะกรรมการเปิดแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นองค์ประธานการประชุมสัมมนา การเผยแพร่พระพุทธศาสนา ระหว่างวันที่ 12 - 13 มิถุนายน 2561 โดยมีนายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวถวายรายงาน

เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด และผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาทุกจังหวัดทั่วประเทศ ร่วมการประชุมสัมมนาการเผยแพร่พระพุทธศาสนา ระหว่างวันที่ 12 - 13 มิถุนายน 2561

สมเด็จพระพุทธะชินวงศ์ ได้กล่าวสัมโมทนียกถา โดยมีความสำคัญตอนหนึ่งว่า การเผยแผ่พระพุทธศาสนา เป็นหน้าที่อันสำคัญของพระภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนา เป็นสิ่งที่จะช่วยค้ำจุลพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่ตลอดไป หลักการสำคัญที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ทรงตรัสไว้เป็นแนวทางให้เราท่านทั้งหลาย ยึดเป็นหลักการสำคัญนั้น มีอยู่ในหลักการสำคัญของโอวาทปาติโมกข์ คือหลักการ 3 วิธีการ 4 อุดมการณ์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่ประชาชน ต้องยึดหลักแก่นแท้ของพระพุทธศาสนา คือ การเรียนรู้หลักการฝึกจิตใจให้สะอาดผ่องใส โดยวิถีการปฏิบัติธรรม การเรียนรู้ด้านสมถวิปัสสนากัมมัฏฐาน ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญในการฝึกยกระดับจิตใจของพุทธศาสนิกชน ให้หยั่งรากลึกถึงแก่นของหลักพุทธธรรม เป็นส่วนน้อมนำชีวิตให้ผ่านพ้นวิกฤติอุปสรรค์ปัญหาได้

เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด และผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาทุกจังหวัดทั่วประเทศ ร่วมการประชุมสัมมนาการเผยแพร่พระพุทธศาสนา ระหว่างวันที่ 12 - 13 มิถุนายน 2561

ปัจจุบันสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดปัญหาสังคมและก่อให้เกิดอุปสรรคในการเข้าถึงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ดังนั้นเพื่อให้การเผยแพร่พระพุทธศาสนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะสงฆ์ โดยมหาเถระสมาคม ได้ออกระเบียบ ว่าด้วยการเผยแผ่พระพุทธศาสนา กำหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์การเผยแพร่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ และศูนย์การเผยแพร่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัด พร้อมทั้งคณะกรรมการทั้งในระดับชาติและระดับจังหวัด เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบายแผนงานส่งเสริม กำกับดูแลงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีประสิทธิภาพ การประชุมในวันนี้ มีเจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด และผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจากทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุม โดยมีหัวข้อสำคัญๆ เช่น การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุค 4.0 แผนแม่บทการเผยแผ่พระพุทธศาสนา การขับเคลื่อนหน่วยเผยแผ่ในปัจจุบัน การพัฒนาบุคลาการการเผยแผ่พระพุทธศาสนา รวมถึงการใช้สื่อดิจิทัลในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เป็นต้น

เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด และผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาทุกจังหวัดทั่วประเทศ ร่วมการประชุมสัมมนาการเผยแพร่พระพุทธศาสนา ระหว่างวันที่ 12 - 13 มิถุนายน 2561 เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด และผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาทุกจังหวัดทั่วประเทศ ร่วมการประชุมสัมมนาการเผยแพร่พระพุทธศาสนา ระหว่างวันที่ 12 - 13 มิถุนายน 2561 เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด และผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาทุกจังหวัดทั่วประเทศ ร่วมการประชุมสัมมนาการเผยแพร่พระพุทธศาสนา ระหว่างวันที่ 12 - 13 มิถุนายน 2561 เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด และผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาทุกจังหวัดทั่วประเทศ ร่วมการประชุมสัมมนาการเผยแพร่พระพุทธศาสนา ระหว่างวันที่ 12 - 13 มิถุนายน 2561 เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด และผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาทุกจังหวัดทั่วประเทศ ร่วมการประชุมสัมมนาการเผยแพร่พระพุทธศาสนา ระหว่างวันที่ 12 - 13 มิถุนายน 2561