ทองผาภูมิประกาศ "เขตภัยพิบัติช้างป่า"

14 มิ.ย. 2561 เวลา 8:49 น.

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ประกาศตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ เป็นเขตภัยพิบัติช้างป่า หลังมีชาวบ้านถูกทำร้ายเสียชีวิต พร้อมประสานหน่วยงานในพื้นที่เร่งเยียวยาครอบครัวผู้เสียหายอย่างเต็มที่

เขตภัยพิบัติช้างป่า

นายจีรเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ประกาศให้พื้นที่หมู่ 3 ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ เป็นเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ช้างป่า โดยอาศัยอำนาจตามข้อ 20(2) ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเยียวยาและช่วยเหลือครอบครัวของผู้เสียชีวิต และประชาชนที่เดือดร้อน จากการถูกช้างป่าทำร้าย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ประกาศตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ เป็นเขตภัยพิบัติช้างป่า หลังมีชาวบ้านถูกทำร้ายเสียชีวิต พร้อมประสานหน่วยงานในพื้นที่เร่งเยียวยาครอบครัวผู้เสียหายอย่างเต็มที่

 นอกจากครอบครัวของผู้ที่ถูกช้างป่าทำร้ายเสียชีวิตแล้ว จะมีการสำรวจความเสียหายของพืชผลทางการเกษตร สิ่งปลูกสร้างและบ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่ ที่ได้รับความเสียหายจากช้างป่า เพื่อดำเนินการพิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไปด้วย สำหรับเหตุการณ์นี้ สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม ที่ผ่านมา มีชาวบ้านในพื้นที่หมู่ 3 ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ถูกช้างป่าที่ออกจากป่ามาหากิน ทำร้ายจนเสียชีวิต ขณะที่พืชผลทางการเกษตร สิ่งปลูกสร้างและบ้านเรือนของชาวบ้านในพื้นที่ ก็ถูกช้างป่าทำลายจนเสียหาย