น้ำมาชาวนาเฮ! เร่งดำนาหลังฝนตกชุก

15 มิ.ย. 2561 เวลา 3:46 น.

จ.สกลนคร ฝนตกลงในพื้นที่ต่อเนื่อง ทำให้บางแปลงข้าวไม่ต้องสูบน้ำเข้านา ชาวนาเร่งนำต้นกล้าปักดำนา คาดได้ผลผลิตเจริญเติบโตงอกงามดี

(15 มิ.ย. 61) จังหวัดสกลนคร มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่  ส่งผลให้ชาวนาตามพื้นที่อำเภอต่างๆ เร่งปักดำกล้าข้าวทำนา โดยคาดว่าจากการที่ฝนตกอย่างต่อเนื่อง จะทำให้มีน้ำเพียงพอในการทำนา และได้ผลผลิตเจริญเติบโตงอกงามดี จ.สกลนคร ฝนตกลงในพื้นที่ต่อเนื่อง ทำให้บางแปลงข้าวไม่ต้องสูบน้ำเข้านา ชาวนาเร่งนำต้นกล้าปักดำนา คาดได้ผลผลิตเจริญเติบโตงอกงามดี จ.สกลนคร ฝนตกลงในพื้นที่ต่อเนื่อง ทำให้บางแปลงข้าวไม่ต้องสูบน้ำเข้านา ชาวนาเร่งนำต้นกล้าปักดำนา คาดได้ผลผลิตเจริญเติบโตงอกงามดี ซึ่งในพื้นที่จังหวัดสกลนครมีเกษตรกรที่ยึดอาชีพทำนากว่าร้อยละ 90  ขณะที่แหล่งน้ำขนาดใหญ่ทั้ง 3 แห่งในจังหวัดสกลนคร ได้แก่ เขื่อนน้ำอูน เขื่อนน้ำพุง และหนองหาร มีปริมาณน้ำเฉลี่ยรวม ร้อยละ 54.35 มากกว่าปีที่ผ่านมาร้อยละ 1.76 ทำให้เกษตรกรมีความมั่นใจว่าปริมาณน้ำจะเพียงพอต่อการเพาะปลูกแน่นอน จ.สกลนคร ฝนตกลงในพื้นที่ต่อเนื่อง ทำให้บางแปลงข้าวไม่ต้องสูบน้ำเข้านา ชาวนาเร่งนำต้นกล้าปักดำนา คาดได้ผลผลิตเจริญเติบโตงอกงามดี โดยขณะนี้ชาวนาในเขตอำเภอเมือง เร่งทำนาหลังจากที่มีน้ำฝนตกลงมาขังอยู่ในแปลงนา บางแปลงไม่ต้องสูบน้ำเข้านาเลย โดยเลือกใช้วิธีปักดำกล้าข้าวที่ได้หว่านพันธุ์ทิ้งไว้ไปก่อนหน้านี้ แทนการหว่าน เนื่องจากเป็นการลดระยะเวลาการเก็บเกี่ยวเนื่องจากเป็นพื้นที่ลุ่ม ชาวนาต้องเร่งทำนาปลูกข้าว เพื่อให้ทันต่อระยะเวลาการเก็บเกี่ยวข้าวในช่วงฤดูน้ำหลาก เพื่อเป็นการป้องกันการถูกน้ำท่วมเสียหาย