กทม.หาแนวทางลดค่าใช้จ่าย การบริหารจัดการขยะ

19 มิ.ย. 2561 เวลา 12:33 น.

คณะกรรมการวิสามัญหารือแนวทางและวิธีการจัดเก็บและกำจัดมูลฝอยให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ

 (19 มิ.ย. 61) นายชยาวุธ ศิริยุทธ์วัฒนา สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางและวิธีการที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าในการจัดเก็บและกำจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร  โดยมีนางสุวรรณา จุ่งรุ่งเรือง รองปลัดกรุงเทพมหานคร  เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักสิ่งแวดล้อม อาคารธานีนพรัตน์ กทม.2

กทม.หาแนวทางลดค่าใช้จ่าย การบริหารจัดการขยะ กทม.หาแนวทางลดค่าใช้จ่าย การบริหารจัดการขยะ

ที่ประชุมได้มีการรายงานถึงการศึกษาเรื่องการกำจัดขยะ ซึ่งมีแนวคิดที่จะมอบหมายให้บริษัทเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการ เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายที่กรุงเทพมหานครต้องแบกรับค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการขยะถึง 6,500 ลบ./ปี โดยมีกรุงเทพมหานครเป็นผู้กำกับดูแล ทั้งนี้ในที่ประชุมได้รวบรวมการศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยทั้งในและต่างประเทศ อาทิ การจัดการมูลฝอยของประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเน้นการเปลี่ยนขยะให้เป็นทรัพยากร และให้เอกชนดำเนินการเก็บขนและกำจัดขยะด้วยเตาเผา การจัดการมูลฝอยของประเทศญี่ปุ่น ส่งเสริมการคัดแยกขยะและจัดเก็บตามประเภท ซึ่งขยะบ้านเรือน เทศบาลเป็นผู้จัดเก็บ และขยะพาณิชยกรรม บริษัทเอกชนเป็นผู้ดำเนินการจัดการพร้อมทั้งเดินระบบเตาเผา และการมูลฝอยในทวีปยุโรป จะขึ้นอยู่กับลักษณะของเมือง จำนวนของประชากร โดยร้อยละ 42 จัดการโดยวิธีฝังกลบ ร้อยละ38 จัดการโดยนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ และร้อยละ 20 จัดการโดยเตาเผา  ซึ่งคณะกรรมการวิสามัญฯ จะนำการบริหารจัดการของเทศบาลนครรังสิต และเมืองพัทยา มาศึกษาเพิ่มเติมเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการต่อไปด้วย

ด้านรองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การจ้างบริษัทเอกชนดำเนินการแทนกรุงเทพมหานครจำเป็นต้องพิจารณาอย่างรอบคอบในหลายมิติ ทั้งเรื่องวิธีการจัดการ เทคโนโลยีที่นำเข้ามาใช้ และความเหมาะสมต่อประชาชนในพื้นที่นั้นๆ โดยในวันนี้ที่ประชุมได้ให้ความสำคัญของเรื่องการเก็บขนขยะและการกำจัดขยะ โดยการจ้างบริษัทเอกชนเข้ามาดำเนินการแทน เพราะจะเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับกรุงเทพมหานครและเกิดประสิทธิภาพมากกว่าเดิม อีกทั้งการจัดการขยะจำเป็นต้องให้บริษัทเอกชนที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางเข้ามาดำเนินการจึงจะเกิดประสิทธิภาพ และจะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายที่กำหนด ทั้งนี้ในที่ประชุมจะนำกลับไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม โดยจะรวบรวมปัญหาทั้งหมดที่มีเพื่อหาแนวทางกำจัดขยะที่เหมาะสมกับกรุงเทพมหานคร ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างคุ้มค่า คุ้มทุน และมีประสิทธิภาพมากที่สุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด