กรรมการสิทธิฯส่งสารวันเด็ก “ให้เติบโตอย่างมีศักดิ์ศรี สร้างคุณค่าให้ตนเองและสังคม”

12 ม.ค. 2562 เวลา 5:10 น.

กสม.ยืนยัน สิทธิขั้นพื้นฐานของเด็ก ต้องได้รับการดูแลสุขภาพอนามัย มีความปลอดภัย มีครอบครัวที่อบอุ่น ได้รับการศึกษาที่ดี มีภาวะโภชนาการที่เหมาะสม ได้รับการคุ้มครอง ได้แสดงออก และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในประเด็นอันเหมาะสม

นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ได้เผยแพร่ข้อความว่า เด็กควรได้รับการดูแลจากทุกภาคส่วนของสังคม เพราะเรื่องของเด็กเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของสมาชิกทุกคนในสังคม สมดังที่อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ข้อ 3 ได้ให้หลักประกันไว้ว่า "ในการกระทำทั้งปวงที่เกี่ยวกับเด็ก ไม่ว่าจะกระทำโดยสถาบันทางสังคมสงเคราะห์ของรัฐหรือเอกชน ศาลยุติธรรม หน่วยงานฝ่ายบริหาร หรือองค์กรนิติบัญญัติ ผลประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงเป็นอันดับแรก"