โปรดเกล้าฯ ทหาร-ตำรวจ 107นาย พ้นจากปฏิบัติหน้าที่ราชองครักษ์พิเศษ

15 ม.ค. 2562 เวลา 4:13 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ให้นายทหารสัญญาบัตรและนายตํารวจชั้นสัญญาบัตร พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายทหารราชองครักษ์พิเศษและนายตํารวจราชองครักษ์พิเศษ ความว่า

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายทหารสัญญาบัตรและนายตํารวจชั้นสัญญาบัตร พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายทหารราชองครักษ์พิเศษ และนายตํารวจราชองครักษ์พิเศษ

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๖ และมาตรา ๗ และมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติราชองครักษ์ พุทธศักราช ๒๔๘๐ มาตรา ๔ มาตรา ๕ มาตรา ๖ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัตินายตํารวจราชสํานัก พ.ศ.๒๔๙๕ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายทหารราชองครักษ์พิเศษ และนายตํารวจราชองครักษ์พิเศษ จํานวน ๑๐๗ นาย ตามบัญชีที่แนบ ดังนี้

๑.นายทหารสัญญาบัตร เหล่าทหารบก จํานวน ๖๑ นาย

๒.นายทหารสัญญาบัตร เหล่าทหารเรือ จํานวน ๑๖ นาย

๓.นายทหารสัญญาบัตร เหล่าทหารอากาศ จํานวน ๑๖ นาย

๔.นายตํารวจชั้นสัญญาบัตร จํานวน ๑๔ นาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๘ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน

[gallery columns="1" size="full" ids="420703,420704,420705,420706,420707,420708"]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด