เดินหน้า จัดทำร่างกลุ่มสมาชิกอาเซียน ลดปริมาณขยะทะเล

15 ม.ค. 2562 เวลา 7:03 น.

ทช. ร่วมหารือกับประเทศสมาชิกอาเซียน จัดทำร่างเอกสารก่อนประชุมรัฐมนตรีอาเซียน ลดปริมาณขยะทะเลในภูมิภาคอาเซียน

วันที่ 15 ม.ค.62 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) จัดประชุมระดับอาเซียนเพื่อจัดทำร่างเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนสมัยพิเศษ ด้านขยะทะเล โดยมีนายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน ในโอกาสนี้ Dr. Vong Sok. Head of the Environment Division พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และนายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตลอดจนคณะผู้บริหารจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเชีย ลาว มาเลเซีย เวียดนาม สิงคโปร์ และพม่า รวมถึงเจ้าหน้าที่จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทำร่างเอกสารฯ รวมจำนวนทั้งสิ้นกว่า 50 คน ณ ห้องประชุม ชั้น 2 โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ จังหวัดภูเก็ต

นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวในที่ประชุมว่า ปัญหาขยะทะเลเป็นปัญหาในระดับระดับภูมิภาคจนถึงระดับโลก ที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายในระดับนานาชาติ ในการดำเนินการลดปัญหาดังกล่าวอย่างมีทิศทางและเป้าหมายที่ชัดเจน ในวาระที่ประเทศไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนในปี พ.ศ.2562 นับเป็นโอกาสดี ที่ประเทศไทยจะได้แสดงบทบาทในการเป็นผู้นำในการยกระดับความร่วมมือเพื่อจัดการปัญหาขยะทะเลให้มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากขึ้น รวมทั้งเป็นการต่อยอดจากการประชุมอาเซียน เรื่องการลดปริมาณขยะทะเลในภูมิภาคอาเซี่ยน ซึ่งจัดขึ้นที่จังหวัดภูเก็ต เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560 ทั้งนี้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักในการจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนสมัยพิเศษด้านขยะทะเล ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 5 มีนาคม 2562 โดยผลลัพธ์ของการประชุมดังกล่าวจะอยู่ในรูปของปฏิญญา (declaration) และกรอบการปฏิบัติ (Framework of Action) ของอาเซียนด้านการดำเนินการแก้ไขปัญหาขยะทะเล

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวว่า ในวันนี้กรมฯ ได้จัดการประชุมอาเซียนเพื่อจัดทำร่างเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมดังกล่าวขึ้น ในวันที่ 14-17 มกราคม 2562 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน ผู้แทนจากสำนักงานเลขาธิการอาเซียน เจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศ ประมาณ 50 คน ซึ่งหลังจากการประชุมดังกล่าวแล้วเสร็จ จะได้นำร่างเอกสารผลลัพธ์ที่ได้จากการประชุมในครั้งนี้ เสนอเข้าสู่ที่ประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนสมัยพิเศษด้านขยะทะเล เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนที่จะนำเสนอการประชุมผู้นำอาเซียนเพื่อให้การรับรอง และใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาขยะทะเลในระดับภูมิภาคต่อไป

ทช. ร่วมหารือกับประเทศสมาชิกอาเซียน จัดทำร่างเอกสารก่อนประชุมรัฐมนตรีอาเซียน  ลดปริมาณขยะทะเลในภูมิภาคอาเซียน