เจ้าหน้าที่อบต. ก๊งเหล้า-เล่นพนัน กลางสถานที่ราชการ อธิบดีสถ.สั่งสอบด่วน

10 ก.ค. 2562 เวลา 3:59 น.

แชร์สนั่น! คลิปเจ้าหน้าที่ อบต.อุบลราชธานี สายบันเทิงดื่มเหล้า-เล่นพนัน กลางที่ทำการ ชาวบ้านร้องศูนย์ดำรงธรรมเอาผิด ด้านอธิบดีกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นเต้นสั่งสอบ โทษหนักถึงขั้นไล่ออก

โลกโซเชียลมีการแชร์คลิปโดยระบุว่า เป็นคลิปบุคคลระดับสูงใองค์การบริหารส่วนตำบล แห่งหนึ่ง จ.อุบลราชธานี 8 คน รวมทั้งบุคคลอื่นๆ ดื่มสุรา เล่นการพนันในสถานที่ราชการ โดยชาวบ้านยื่นหนังสือร้องเรียนถึงศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย และยื่นเรื่องร้องเรียนที่กระทรวงมหาดไทยด้วย ให้มีการตรวจสอบและเอาผิดตามกฎหมาย เนื่องจากการกระทำดังกล่าวทำความเสียหายให้กับทางราชการ ซึ่งมีโทษถึงขั้นปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ

แชร์สนั่น! คลิปเจ้าหน้าที่ อบต.อุบลราชธานี สายบันเทิงดื่มเหล้า-เล่นพนัน กลางที่ทำการ ชาวบ้านร้องศูนย์ดำรงธรรมเอาผิด ด้านอธิบดีกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นเต้นสั่งสอบ โทษหนักถึงขั้นไล่ออก

ล่าสุด นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดเผยว่า ได้รับทราบเรื้่องดังกล่าวแล้ว และได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินการสอบข้อเท็จจริงตามระเบียบและกฎหมาย คาดว่าจะใช้เวลาสอบข้อเท็จจริงประมาณ 15 วัน หากตรวจสอบพบว่ามีมูล ก็จะตั้งคณะกรรมการสอบวินัยต่อไป

แชร์สนั่น! คลิปเจ้าหน้าที่ อบต.อุบลราชธานี สายบันเทิงดื่มเหล้า-เล่นพนัน กลางที่ทำการ ชาวบ้านร้องศูนย์ดำรงธรรมเอาผิด ด้านอธิบดีกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นเต้นสั่งสอบ โทษหนักถึงขั้นไล่ออก

ทั้งนี้ ในบทบัญญัติใน พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 พบว่า มาตราที่สามารถนำมาใช้ลงโทษทางวินัย สำหรับข้าราชการที่เล่นการพนันได้นั้น ได้แก่ มาตรา 82 (10) “ต้องรักษาชื่อเสียงของตน และรักษาเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตน มิให้เสื่อมเสีย” อันถือเป็นการกระทำ ผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง มาตรา 85(4) “กระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง” อันถือเป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง

แชร์สนั่น! คลิปเจ้าหน้าที่ อบต.อุบลราชธานี สายบันเทิงดื่มเหล้า-เล่นพนัน กลางที่ทำการ ชาวบ้านร้องศูนย์ดำรงธรรมเอาผิด ด้านอธิบดีกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นเต้นสั่งสอบ โทษหนักถึงขั้นไล่ออก

สำหรับองค์ประกอบความผิดของทั้งสองมาตรานี้ ยังคงเหมือนในมาตรา 98 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535 กล่าวคือ

1. เป็นการกระทำ ที่ทำใหเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการ

2. เป็นการกระทำที่สังคมรู้สึกรังเกียจ

3. เป็นการกระทำโดยเจตนาชั่ว

แชร์สนั่น! คลิปเจ้าหน้าที่ อบต.อุบลราชธานี สายบันเทิงดื่มเหล้า-เล่นพนัน กลางที่ทำการ ชาวบ้านร้องศูนย์ดำรงธรรมเอาผิด ด้านอธิบดีกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นเต้นสั่งสอบ โทษหนักถึงขั้นไล่ออก

ซึ่งถ้าพฤติกรรมดังกล่าว มีความร้ายแรงมากกว่า ถึงขนาดทำให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการอย่างร้ายแรง ก็จะเป็นความผิดฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ดังนั้นข้าราชการพลเรือนที่เล่นการพนัน จึงอาจมีความผิดวินัยตามมาตราดังกล่าวข้างต้นได้ ทั้งนี้จะผิดวินัยอย่างร้ายแรงหรือไม่ เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงเป็นเรื่องๆ ไป นอกจากนี้ ยังมีมติคณะรัฐมนตรี (ปรับปรุงเมื่อ 6 พ.ค.46) ที่ระบุว่า การพนันประเภทที่กฎหมายห้ามขาด ถ้าข้าราชการผู้ใดเล่น ควรวางโทษถึงปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ”

แชร์สนั่น! คลิปเจ้าหน้าที่ อบต.อุบลราชธานี สายบันเทิงดื่มเหล้า-เล่นพนัน กลางที่ทำการ ชาวบ้านร้องศูนย์ดำรงธรรมเอาผิด ด้านอธิบดีกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นเต้นสั่งสอบ โทษหนักถึงขั้นไล่ออก